PIMEC defensa una reforma tributària orientada a eliminar la inseguretat jurídica i que tingui en compte la realitat de les pimes

La patronal fa un seguit de propostes al Comitè de persones expertes per a la reforma del sistema tributari amb l’objectiu de reduir els costos indirectes que suporten els contribuents, entre d’altres fites.

PIMEC ha defensat avui una reforma tributària orientada a eliminar la inseguretat jurídica que genera un important nombre de litigis entre els contribuents i l’administració i per acabar amb la percepció per part dels contribuents que els sistema tributari és injust, desproporcionat i desconeixedor de la realitat empresarial. La patronal ha presentat un seguit de propostes per a la reforma fiscal al Comitè de persones expertes per a la reforma del sistema tributari, on també planteja reduir els costos tributaris indirectes que suporten els contribuents derivats de l’alta quantitat d’informació demandada per l’Agència Tributària (diferències interpretatives; contractació d’assessors per a la correcta liquidació dels tributs; subministrament d’informació a l’administració; procediments de comprovació i inspecció; reclamació de sancions o recàrrecs; definir les figures impositives en clau de petita i mitjana empresa; i unificar el criteri de consideració de pime per a tot el sistema tributari).

En relació a l’Impost sobre la renda de les persones físiques, pel que fa a les rendes d’activitats econòmiques i professionals, PIMEC ha proposat simplificar la tributació de rendes i beneficis dels empresaris individuals, professionals i autònoms en general, així com evitar l'ús de societats mercantils per motius exclusivament fiscals i tributar pels ingressos reals de l'empresari o professional, facilitant la deducció fiscal de despeses de difícil justificació a través de "forfaits". A més, ha posat de manifest la necessitat d’establir règims tributaris en els primers anys d'activitat amb la finalitat de fomentar la creació i continuïtat de noves empreses, i  la importància de fomentar la reinversió dels beneficis de l'empresa i de facilitar l'assumpció de costos administratius derivats del compliment de les obligacions tributàries

Sobre l’Impost de Societats, l’entitat ha demanat configurar-lo respectant els límits de capacitat econòmica, proporcionalitat i equitat, tant pel que fa al deute tributari com pel que fa al compliment de les obligacions formals. En aquest sentit, també ha reclamat configurar els paràmetres a partir de la definició que fa la Unió Europea de les microempreses, petites empreses i empreses mitjanes. D’altra banda, en relació a altres figures impositives, s’han presentat propostes per reformar l’Impost sobre activitats econòmiques, l’Impost sobre el patrimoni, i l’Impost sobre successions i donacions.

El document presentat per PIMEC també inclou propostes més generals orientades a establir un nou model tributari més cooperatiu i no tant coercitiu, d’entre les que destaquen: institucionalitzar la relació entre contribuent i administració per evitar diferències interpretatives; establir un sistema de compensació tributària; i minimitzar i reduir les obligacions formals per al col·lectiu de microempreses i pimes. Finalment, la patronal ha explicat que cal un reconeixement legal de l’error acceptable per a aquells contribuents que compleixen regularment amb les seves obligacions fiscals i ha assegurat que és necessari facilitar els ajornaments i els fraccionaments per a microempreses i pimes, així com una proporcionalitat en la sol·licitud de documentació en els procediments de comprovació (quantitat de documents, terminis de presentació, etc.).