Comunicació proves diagnòstiques i vacunació COVID en l'àmbit dels centres educatius, educació en lleure i les activitats extraescolars

Publicada al DOGC d'avui 15 de setembre de 2021 el DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

“Article 8

8.5. Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té atribuïdes en la situació de pandèmia esmentada, ha de comunicar al director o a la directora del centre educatiu, mitjançant els sistemes d'informació establerts, les dades de salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de COVID-19 i a la vacunació de COVID-19 per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d'acord amb els protocols establerts. El director o directora del centre educatiu ha de mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d'emergència sanitària.”.