Publicada la Proposta de Resolució Provisional de Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Us informem que s'ha atorgat, amb caràcter provisional, les subvencions que es detallen a l’Annex 1 per un import total de 4.745.172,45€

En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional de concessió, les persones o entitats sol·licitants poden presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a l’ajut proposat si el seu import és inferior al sol·licitat.

La reformulació només pot minorar el pressupost, com a màxim, per l’import de la diferència entre l’import sol·licitat i proposat, i ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de l’ajut i no pot comportar en cap cas una modificació del projecte.

L’atorgament de l’ajut comporta l’acceptació de la reformulació que s’hagi presentat.

Aquesta subvenció s’entén acceptada tàcitament si dins d’aquest mateix termini no s’ha presentat cap al·legació, d’acord amb la base 8.6 de la Resolució de 26 de maig de 2022 (DOGC núm. 8679 – 31.5.2022).

Tantmateix, figuren inadmesos amb caràcter provisional, les sol·licituds que es detallen a l’Annex 2 pels motius que hi figuren, i es Declara desistiment, amb caràcter provisional, de les sol·licituds que es detallen a l’Annex 3 pels motius que hi figuren.

La present proposta de resolució provisional no crea cap dret a favor de les entitats proposades davant del CCAM mentre no s’hagi publicat l’atorgament definitiu de la subvenció.

Cal que les persones interessades consultin la Resolució  al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).