Representants de la FIHR participaran al Consell Municipal Turisme i Ciutat de Barcelona

La Gerent del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Llobregat Centre-Nord, i el Gerent de la FIHR, representaran la Sectorial de Turisme PIMEC en diverses Comisions del Consell Municipal de Turisme i Ciutat de Barcelona

El Consell de Turisme i Ciutat és un òrgan de participació ciutadana, obert i divers, creat amb l’objectiu de debatre quin és el model de ciutat que volem i, per tant, quin és el desenvolupament turístic que més s’adiu amb la ciutat.

Així, el Consell neix com un fòrum de debat en el qual entitats ciutadanes, associacions i representants polítics poden compartir reflexions i plantejar propostes que serveixin per millorar la implantació i el desenvolupament del sector turístic a Barcelona.

Les resolucions que es prenen dins el Consell no són vinculants, però serveixen de base per a la presa de decisions polítiques del Ple de l’Ajuntament.

 

                                                                 

 

El Consell de Turisme i Ciutat el presideix l’alcaldessa i l'integren representants d’entitats del sector ciutadà i veïnal, del sector turístic empresarial, del comerç i la restauració, de la cultura i l’esport, de sindicats, associacions ambientals, grups socials i representants de cada districte, així com professionals experts, responsables tècnics i representants de cada un dels grups municipals.

El Consell de Turisme i Ciutat és, doncs, l’òrgan de participació que permet debatre la planificació i gestió de l’activitat turística, incorporar la ciutadania en la governança del turisme i col·laborar en l’acció del Govern sobre les polítiques, les línies estratègiques i les iniciatives en l’àmbit del turisme.

 
                             
 
Són funcions del Consell Turisme i Ciutat
 
a) Assessorar el govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme des d’una perspectiva transversal.
b) Proposar mesures d’actuació referides al turisme i a garantir la seva sostenibilitat.
c) Elaborar estudis o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’Alcaldia, i
d) Elaborar un informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona, que incorpori, entre d’altres elements, la avaluació del seu impacte, propostes de millora, línies d’actuació municipal, les actuacions més destacades que s’hagin realitzat en aquest camp i identifiqui alertes per tal de poder actuar en la prevenció de conflictes.  
 
Les funcions del Consell Turisme i Ciutat s’exerceixen mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens, propostes i suggeriments que tenen caràcter de recomanació per als òrgans del govern municipal, no essent, en cap cas, vinculants.