Publicat el Dictamen aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) sobre el Projecte de Decret de Reglament de Turisme de Catalunya

El Dictamen aprovat ahir pel Ple del CTESC  inclou aportacions dels membres de la Sectorial de Turisme PIMEC

En data 11 de desembre de 2017 la Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va acordar emetre un dictamen sobre el Projecte de decret de Reglament de turisme de Catalunya.

El Projecte de decret s’acompanya d’una fitxa del Sistema d’Informació, Gestió i Tramitació de Documents de Govern (SIGOV), d’un informe jurídic preliminar, d’una memòria general i tres annexos, d’una memòria d’avaluació d’impacte, d’una valoració de l’informe jurídic preliminar, d’un informe de valoració de les observacions realitzades en el tràmit d’audiència interdepartamental, d’un informe de valoració de les observacions realitzades en el tràmit d’informació pública, audiència i informes preceptius, del test de pimes i de les observacions realitzades per l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 14 de desembre i va elaborar la Proposta de dictamen.  

El CTESC considera que la regulació dels allotjaments singulars del llibre segon és indefinida i insuficient, i que, atesa la nombrosa normativa sectorial que afecta el sector turístic (seguretat, salubritat, mediambient, etc.), se n’hauria de fer una relació explícita; en aquest sentit recomana al departament competent en matèria de turisme que elabori una compilació de les obligacions que han de complir els administrats del sector turístic.

D'entre les 15 observacions a l'articulat que fa, el CTESC  considera que, atesa la pràctica inexistència de requisits tècnics per a l’exercici d’aquesta activitat i la proliferació actual d’una multitud de xarxes de tot tipus per a la seva comercialització, l’administració turística competent hauria d’exigir la presentació de la còpia de la comunicació d’alta de l’activitat econòmica (IAE) davant l’Agència Tributària i també considera que aquestes llars haurien de disposar del corresponent registre de persones allotjades.

Clicant aquí, accedireu al text íntegre del Dictamen emès pel CTESC