Novetats per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva l'exercici 2018

La publicació del Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre introdueix diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social publicat en el BOE en data 30 de desembre de 2017.

Aquest Reial decret publicat modifica la informació continguda en l'Ordre HPF/1159/2017, de 28 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2018 el mètode objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, com ja els va informar Bufet Escura en la Circular nº 157/17- Desembre 2017.

Per a l'exercici 2018, el Reial decret prorroga els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació del mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu.

En aquest sentit, es prorroguen per a l'exercici 2018 els límits que estaven vigents fins ara, mantenint els límits dels exercicis 2016 i 2017:

Que el volum de rendiments íntegres l'any immediat anterior superi els següents imports:

  • Per al conjunt de les seves activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, 250.000,00€ anuals. Sense perjudici del límit anterior, el mètode d'estimació objectiva no podrà aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres de l'any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura, quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, superi 125.000,00€ anuals.
  • Per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals, 250.000,00€ anuals.
  • Que determinin el rendiment net d'alguna activitat econòmica pel mètode d'estimació directa.
  • Que el volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d'immobilitzat, en l'exercici anterior superi la quantitat de 250.000,00€ anuals.

A través del següent link poden consultar el Reial decret- llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/boe-a-2017-15836.pdf