El contribuent tindrà un termini de pagament sense sancions després de denegar-li la suspensió

 

El TS fixa nou criteri als tribunals econòmic-administratius

Els contribuents que sol·liciten la suspensió de l'execució d'un acte sense presentar garanties en considerar que aquesta actuació suposaria uns perjudicis de difícil o impossible reparació comptaran, si veuen desestimada la seva sol·licitud d'un nou termini voluntari d'ingrés i no, com venia ocorrent fins ara es veurà abocat a un procediment recaptatori ja en període executiu, la qual cosa li eximirà del pagament de recàrrecs i interessos de demora.

Així, ho estableix el Tribunal Suprem en una sentència, de 21 de desembre de 2017, que determina que en aquestes situacions, quan l'òrgan anomenat a resoldre considera que amb la documentació aportada -que no presenta cap defecte susceptible d'esmena o els defectes de la qual ja han estat esmenats- no s'acredita, ni tan sols indiciariamente, la possible causa d'aquesta classe de danys, no procedeix obrir un incident d'esmena per solucionar aquesta deficiència probatòria, sinó admetre a tràmit la sol·licitud i desestimar-la quant al fons.

Aquesta decisió del TS ve a posar límit a la forma d'actuar dels tribunals de la via econòmic administrativa, en benefici dels contribuents.

Si aquesta petició de suspensió s'inadmet, la pròpia sol·licitud es tindrà per no presentada, com si mai hagués existit, arriscant-se així a caure en un procediment recaptatori ja executiu, fins i tot amb onerosos recàrrecs. Si, per contra, es desestima, al contribuent se li concedeix un nou termini voluntari d'ingrés; com si tornés a la casella de sortida. Com pot apreciar-se, aquí el detall passa a ser la substància, l'essència.

El TEAC va inadmetre a tràmit la sol·licitud de suspensió presentada per l'obligat tributari amb fonament en l'article 46 del Reglament general de desenvolupament de la Llei General Tributària en matèria de revisió en via administrativa (RRVA) al no apreciar el caràcter de irreparabilidad o difícil reparació dels perjudicis invocats per la recurrent.

Aquesta companyia, en la seva demanda, va sol·licitar la revocació de la resolució que impugnava i l'expressa retroacció de les actuacions perquè el TEAC es pronunciés sobre el fons de la petició de suspensió instada, prèvia concessió d'un tràmit d'esmena

Des d'ara, aquests acords denegatoris ja han de ser tractats com a desestimacions.

Aquesta nova situació servirà com una pilota d'oxigen a aquests contribuents doncs -ara ja sí- comptaran amb un nou termini voluntari de pagament.