El Conveni Col•lectiu d'Hostaleria i Turisme de Catalunya 2017-2019

Novament us informem de la signatura del Conveni Col•lectiu d’Hostaleria i Turisme de Catalunya 2017-2019, recordant-vos que aquest encara no ha estat publicat.

Tot i així, recordar-vos els trets principals acordats:

  • Posa fre a les externalitzacions, ja que a partir del segon any de vigència les activitats que es externalitzin mitjançant empreses multiserveis hauran d’abonar el mateix salari i complements salarials, i la mateixa jornada laboral regulada al Conveni d’ Hostaleria de Catalunya.
  • Subrogació regulada segons l’ article 44 de l’ Estatut dels Treballadors.
  • Dret a cobrar el 100% per incapacitat temporal en intervencions quirúrgiques sense hospitalització que precisin repòs domiciliari.
  • Ampliació de 13 a 19 dies el permís d’acumulació de lactància.
  • Increment per l’any 2017  de l’ 1,9%  amb efectes 01/01/2017.
  • Increment per l’any 2018 de l’ 1,9% .
  • Increment per l’any 2019 de l’ 1,8%.
  • Es concreta el dret a dos dies d’assumptes propis als treballadors amb una antiguitat de 90 dies.
  • S’ equipara la manutenció de Tarragona a la de Barcelona, respectant com a condició més beneficiosa la diferència existent

La seva vigència serà de 1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2019.

Si pitgeu a l'enllaç podeu accedir al text íntegre del Conveni signat per les parts, i pendent de publicació.