La formació obligatòria en l'empresa ha de realitzar-se dins de la jornada laboral


La Sala social de l'Audiència Nacional, el passat dia 25 de juliol de 2017, va dictar sentència judicial en la qual va establir que, quan la formació d'un treballador no sigui obligatòria per exercir el seu treball i l'empresa no imposi aquesta formació, si el conveni no disposa el contrari, s'haurà de realitzar fora de la jornada laboral.

Per contra, si la formació és obligatòria, com per exemple, en matèria de prevenció de riscos laborals o per necessitat o conveniència de l'empresa, haurà d'impartir-se dins de la jornada laboral en ser temps efectiu de treball.

En aquest sentit, la representació dels treballadors de l'empresa Iberia, va interposar demanda judicial de conflicte col·lectiu, sol·licitant que el col·lectiu de tècnics de manteniment amb 3 o més anys d'experiència professional en la realització de tasques de manteniment, en rebre a càrrec de l'empresa i durant la jornada de treball la formació pertinent per obtenir la llicència de manteniment d'aeronaus, exigida per la legislació europea, corresponent.

Per aquesta raó, la Sala social de l'Audiència Nacional, va considerar que, no es tractava d'un supòsit d'adaptació al lloc de treball, ja que l'empresa no imposava als treballadors l'obtenció de la citada llicència, havent d'estar per tant, a les previsions del conveni col·lectiu que estableix que els cursos requerits per a la progressió o promoció laboral s'han de realitzar fora de la jornada laboral.

En conseqüència, es tractava d'un supòsit en què, sense imposició de l'empresa, el treballador dins de les seves legítimes aspiracions i relacionat amb el seu lloc de treball, pretén desenvolupar activitats formatives per a l'obtenció de la Llicència de Manteniment d'Aeronaus corresponent.

Per tant, si s'apliquen els drets per concórrer a exàmens, per a activitats de formació, la preferència a triar torn de treball o l'adaptació de la jornada ordinària però no el dret a realitzar-los dins de la jornada laboral i a càrrec de l'empresa. Per tot això l'Audiència Nacional va desestimar la demanda.