Entra en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014


El 9 de novembre de 2017 es va publicar en el BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, normes amb les quals la Unió Europea ha conclòs un procés de revisió i modernització de la contractació pública que va néixer arran de l'anomenada “Estratègia Europa 2020”.

Dins d'aquest panorama legislatiu, la contractació pública exerceix un paper clau, configurant-se com un dels instruments basats al mercat interior que han d'utilitzar-se per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i garantint l'ús dels fons públics amb major racionalitat econòmica.

Objectius
Els objectius de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a més de la transposició de les Directives comunitàries citades, són aconseguir una major transparència en la contractació pública i aconseguir una millor relació qualitat-preu.

A més, la Llei dissenya un sistema de contractació pública més eficient, transparent i íntegre a fi de millorar el compliment dels objectius públics.

Persegueix, així mateix, que s'utilitzi la contractació pública com a instrument per implementar les polítiques europees i nacionals en matèria social, mediambiental, d'innovació i desenvolupament, de promoció de les PIMES i de defensa de la competència.

Novetats introduïdes
Consideracions socials, mediambientals i d'innovació i desenvolupament
* S'inclouen en els contractes públics consideracions de tipus social, mediambiental i d'innovació i desenvolupament vinculats a fi del contracte.

* S'estableix que l'òrgan de contractació ha d'establir en el plec almenys una de les condicions especials d'execució de tipus mediambiental, social o relatives a l'ocupació de l'art. 202 de la Llei 9/2017.

* S'exigeixen certificats de gestió mediambiental a les empreses licitadores com a condició de solvència tècnica.

* Es regulen contractes reservats a les empreses d'inserció i s'incorpora una exigència a les entitats relativa al percentatge de treballadors discapacitats.

* S'estableix com a causa de prohibició l'incompliment del requisit que almenys el 2% dels empleats de les empreses de 50 o més treballadors siguin treballadors amb discapacitat.

* S'introdueix la possibilitat d'incorporació d'aspectes socials del procés de producció i comercialització, podent-se exigir que el procés compleixi amb els principis de comerç just.

* S'introdueix el nou procediment d'associació per a la innovació, previst per als casos en què resulti necessari realitzar activitats de recerca i desenvolupament respecte d'obres, serveis i productes innovadors per a la seva posterior adquisició per l'Administració.

Mesures de lluita contra el frau i la corrupció
* Els òrgans de contractació han de prendre les mesures adequades per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar els conflictes d'interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació.

* S'augmenten els casos de prohibició per contractar modificant la competència, el procediment i els efectes d'una declaració d'aquest tipus.

* Se suprimeix el supòsit d'aplicació del procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia i es crea el Procediment Obert Simplificat, de durada molt breu i tramitació molt senzilla però sense descurar la publicitat i transparència en el procediment de licitació.

Preparació dels contractes
* S'incorporen les consultes preliminars del mercat, la finalitat del qual és preparar la licitació i informar als operadors econòmics sobre els plans de contractació de l'òrgan corresponent i dels requisits que exigirà per concórrer al procediment.

* S'incorporen nous mitjans d'acreditació que confirmin que les obres, productes, serveis, processos o procediments compleixen determinats requisits (etiquetes, informes de proves, certificacions, etc.).

* S'incorpora el règim comunitari de publicitat dels contractes.

* S'introdueix un nou procediment d'adjudicació denominat d'associació per a la innovació.

* Es crea el procediment obert simplificat, que serà aplicable fins a uns llindars determinats i l'agilitat dels quals hauria de permetre que el contracte estigués adjudicat en el termini d'un mes des de la convocatòria de licitació.

* Se suprimeix la possibilitat de l'ús del procediment negociat amb i sense publicitat per raó de la quantia, se suprimeix la seva aplicació respecte a les obres i serveis complementaris, i s'introdueix una nova regulació de les cosines i compensacions que es poden lliurar als licitats en el diàleg competitiu.

Novetats en el recurs especial en matèria de contractació
* S'amplia l'àmbit d'aplicació, de manera que es pot interposar en el cas de contractes d'obres, concessions d'obres i de serveis el valor benvolgut dels quals superi els tres milions i contractes de serveis i de subministraments el valor dels quals superi els cent mil euros.

* Quan l'acte recorregut sigui el d'adjudicació, tindrà efectes suspensius automàtics, excepte en el cas de contractes basats en un acord marc o de contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició.

* Es pot interposar contra els anuncis de licitació, plecs i documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació, actes de tràmit, acords d'adjudicació, modificacions contractuals, encàrrecs a mitjans propis i acords de rescat de concessions.

Òrgans per a la gestió de la contractació
* Es crea, en el si de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, el Comitè de Cooperació en matèria de contractació pública, que articula un espai de coordinació i cooperació en àrees d'acció comuna amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, i s'encarrega d'elaborar la proposta d'Estratègia Nacional de Contractació Pública.

* Es crea l'Oficina de Supervisió de la Contractació, estatal i amb independència orgànica i funcional. La seva funció és coordinar la supervisió en matèria de contractació pública dels poders adjudicadors del conjunt del sector públic vetllant per la correcta aplicació de la legislació, així com aprovar l'Estratègia Nacional. Les Comunitats Autònomes poden crear les seves pròpies Oficines de Supervisió.


Mesures en benefici de les PIMES
* S'estableix l'obligació per a l'òrgan de contractació de comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista principal fa al subcontractista.

* S'estableix un règim amb més rigor respecte dels terminis de pagament que ha de complir tant l'Administració com el contractista principal.

* S'introdueixen mesures de simplificació del procediment i de reducció de les càrregues administratives com a mesura de suport a les PIMES.

* S'introdueix com a criteri de solvència de l'adjudicatari el complir amb els terminis establerts per la normativa vigent sobre pagament a proveïdors.

Mesures en matèria de defensa de la competència
* S'estableix l'obligació de posar a la disposició de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència una major informació en matèria de contractació pública.

* Amb caràcter previ a l'adjudicació contracto, les meses de contractació podran traslladar a la CNMC indicis fundats de conductes colusòries amb el procediment de contractació.

Àmbit subjectiu d'aplicació
* S'inclouen els partits polítics, les organitzacions sindicals i les empresarials, així com les fundacions i associacions vinculades a qualsevol d'ells sempre que es compleixin determinades circumstàncies, com que el seu finançament sigui majoritàriament pública.

* S'adapta la tipologia de les entitats incloses a l'establerta en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic .

Altres novetats
* S'introdueix una nova regulació de la figura del perfil del contractant, que li atorga un paper principal com a instrument de publicitat dels actes i fases de la tramitació.

* Es regula el Registre de Contractes del Sector Públic, en el qual s'inscriuran els contractes adjudicats. És obligatòria la comunicació de les dades relatives als contractes celebrats per import igual o superior a cinc mil euros.

* Se simplifiquen els tràmits imposant una menor burocràcia per als licitadors i un millor accés per a les PIMES.

* S'estableix que els òrgans de contractació rebutjaran les ofertes anormalment baixes per no complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.

* Es delimiten els conceptes de “valor benvolgut”, “pressuposat base de licitació” i “preu del contracte”.

* S'introdueix una nova forma de realitzar la revisió de preus en funció d'índexs específics que operen a través de fórmules que reflecteixen els components de cost de la prestació contractada.

* S'amplien els casos d'utilització de la declaració responsable i es regula detalladament el seu contingut.

* S'estableix l'obligatorietat de la contractació electrònica.

* S'introdueixen novetats en la regulació del contracte de concessió i en el contracte mixt.

* Se suprimeix el contracte de col·laboració públic privada.

Normes afectades
* Es dóna nova redacció a la disposició addicional primera de la Llei 58/2013, de 17 de desembre, General Tributària, a l'article 20 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, afegint-li un nou apartat 6, i a l'article 2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, del règim jurídic de les taxes i els preus públics, a fi d'aclarir la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de les tarifes que abonen els usuaris per la utilització de les obres o la recepció dels serveis.

* Es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb la finalitat d'aclarir la no subjecció a l'impost de determinades operacions realitzades per ens públics i aclarir el concepte de subvenció vinculada a preu.Estructura
La norma s'estructura de la següent forma:

- Títol preliminar, que recull les disposicions generals.

- Llibre I, relatiu a la configuració general de la contractació del sector públic i els elements estructurals dels contractes.

- Llibre II, sobre la preparació dels contractes administratius, la selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes, i els efectes, compliment i extinció dels mateixos.

- Llibre III, relatiu als contractes d'altres ens del sector públic.

- Llibre IV, sobre l'organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Així mateix, compta amb quaranta-tres disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i setze disposicions finals.

Entrada en vigor
La Llei entra en vigor als quatre mesos de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, és a dir, el 9 de març de 2018.

La lletra a) de l'apartat 4 de l'article 159 i la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 32, entren en vigor als deu mesos de la citada publicació, això és, el 9 de setembre de 2018.

Els articles 328 a 334, i la disposició final desena, entren en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

El tercer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 150 entra en vigor al moment en què ho faci la disposició reglamentària a la qual es refereix el mateix, relativa al procediment davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència derivat dels indicis sobre conductes colusòries que identifiqui l'òrgan de contractació.