Airbnb haurà de començar a rendir comptes davant Hisenda al gener

La declaració informativa del model 179 l'exercici 2018 tindrà caràcter anual

L'Ordre ministerial també és aplicable a altres plataformes similars

Primerament, Hisenda va anunciar que lligaria en curt a Airbnb a partir de juliol, data a partir de la qual el Govern començaria a obligar a Airbnb a identificar a inquilins i propietaris. No obstant això l'Ordre ministerial HFP/544/2018, de 24 de maig de 2018, que és la que aprova el model 179, estableix que només per a aquest primer exercici la declaració informativa tingui caràcter anual, i que el seu termini de presentació sigui gener de 2019. A partir del proper any la periodicitat de la declaració serà trimestral. L'objectiu, segons recull la pròpia Ordre, és “facilitar el termini d'adaptació dels sistemes d'informació al contingut de la nova obligació”.

L'antecedent és el Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre de 2017, que introdueix un nou article en el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària
i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. En ell s'estableix l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques per part dels intermediaris, llegeixi's aquestes plataformes.

En aquest article es defineix la “cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques” com “la cessió temporal d'ús de la totalitat o part d'un habitatge moblat i equipada en condicions d'ús immediat, qualsevol que sigui el canal a través del com es comercialitzi o promocioni i realitzada amb finalitat gratuïta o onerosa”.

A partir del proper mes de gener les plataformes com Airbnb estaran obligades a facilitar a Hisenda trimestralment totes les dades de les transaccions realitzades en aquest període.

L'Ordre també estableix l'enviament telemàtic de la informació, així com les dades a incloure en el citat model 179, en el qual s'haurà d'identificar al propietari i inquilí, l'immoble amb la seva corresponent referència cadastral, el nombre de dies de gaudi de l'habitatge amb finalitats turístiques, l'import percebut per aquesta cessió, el nombre de contracte pel qual s'ha cedit, la data, tant de l'inici del lloguer com de la intermediació en l'operació, així com el mitjà de pagament utilitzat.

Postura de la CNMC

Si bé Competència va advertir al Govern sobre la norma de lloguer turístic, la qual cosa va provocar la indignació de CEHAT davant el tracte de favor fiscal als habitatges turístics, la CNMC ja ha anunciat que desestima la impugnació de l'última reforma del Reglament General de gestió i inspecció tributària a les plataformes d'habitatges turístics.

El motiu? Considera que “les obligacions establertes es poden considerar justificades per la lluita contra el frau fiscal i no suposen una càrrega desproporcionada per a intermediaris ni per als intervinents en les transaccions”, per la qual cosa no la impugnarà davant els tribunals.