Publicades les bases reguladores dels ajuts del CCAM 2018

S’han publicat les bases pels ajuts del Consorci, Artesania i Moda pel 2018. Aquestes bases regulen l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis (s’inclouen els bars i restaurants), l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors. Beneficiaris Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts: a) Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. b) Les entitats territorials, gremis i entitats secorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. Accions subvencionables Programes per a entitats del comerç, serveis, artesania i moda: 1. Competitivitat de l’empresa a través de les entitats. Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant: – Projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat i els Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris. – Projectes per a promocionar la transformació digital del comerç, potenciar l’enfortiment de les empreses, i mantenir i desenvolupar el talent i fomentar la internacionalització. Programes per a les empreses de comerç, serveis i moda: 2. Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional. Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes. 3. Programa per a la transformació digital. Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra del clients. 4. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments. Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples i la reforma de d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial. 5. Programa per a la internacionalització de la moda. Estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals. Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la seva diversificació de mercats. Programes per al sector artesà: 6. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans. Promoure la comercialització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat i la internacionalització mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió. 7. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana. Dotar d’eines a les empreses artesanes que millorin la seva gestió i els processos de disseny i producció. 8. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania Prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya. Despeses subvencionables Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 d’aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. Requisits Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya. Termini de realització Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s’han realitzar de manera efectiva durant l’any 2018. Quantia La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries. Lloc de presentació Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement . Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa. Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 7651 de 27.06.2018)