Pla d'actuacions de la Inspecció de Treball per al 2019

La Comissió Laboral de PIMEC i els mediadors i mediadores de l'entitat al Tribunal Laboral de Catalunya debaten sobre la futura reforma laboral

Ahir dimecres, els representants de la FIHRT, com a membres de la Comissió Laboral de PIMEC, van mantenir una reunió conjunta amb el Cos de mediadors i mediadores de l’entitat al Tribunal Laboral de Catalunya, amb l’objectiu d’analitzar l’actual normativa i presentar propostes sobre com ha de ser la futura reforma laboral.

Durant la sessió, que ha comptat amb més d’una trentena de participants, s’han creat 3 grups de treball a través dels quals s’han analitzat diferents temàtiques de l’àmbit laboral entre les quals destaquen la predominança actual dels convenis d’empresa versus els convenis sectorials, la modificació substancial de condicions de treball, modalitats contractuals, subcontractació i cessió il·legal de treballadors, drets i deures de les persones treballadores, direcció i control de l’activitat i desconnexió digital.  

El Pla de la Inspecció de Treball dels períodes 2018 a 2020.

Durant la redacció de les conclussions i posada en comú de les tasques efectuades pls grups participants, Elena de la Campa Alonso, Directora de RRLL i Negociació Col-lectiva a PIMEC, va exposar el contingut de la reunió mantinguda hores abans amb la Inspecció  de Treball de Catalunya, on es van delimitar l'ambit d'actuacions per a l'any 2019, després de la Campanya d'Estiu, i conseqüència directa de l'aprovació del Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al període 2018-2020.

Recordem que en aquest pla es fixen les línies d’actuació que portarà a terme la Inspecció per controlar el compliment de la normativa laboral. Entre d’altres, s’inclouen les següents actuacions:

• S’intensificarà el control de la contractació temporal. Per exemple, es prestarà atenció als contractes de durada determinada celebrats en frau de llei, i es controlarà la contractació temporal encadenada.

• Hi haurà campanyes específiques en matèria de contractes en pràctiques i per a la formació, per verificar que les empreses compleixen amb els requisits que la llei exigeix per signar aquests contractes.

• Es controlarà que en els contractes a temps parcial es realitza la jornada pactada.

• A les empreses de 50 o més treballadors es vigilarà el compliment de l’obligació de tenir un 2% de treballadors amb discapacitat.

• També es comprovarà el compliment de les normes sobre igualtat i no discriminació. Per exemple, si en les empreses hi ha discriminació salarial per raó de gènere, o si es disposa de plans d’igualtat o de protocols per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere.

• Hi haurà actuacions per detectar si les empreses recorren a la contractació de falsos autònoms.

El Pla de la Inspecció de Treball dels períodes 2018 a 2020 publicat al BOE.

Premi aquí per accedir al text complet del pla.