"Et necessitem, recicla", la nova campanya de l'Agència de Residus de Catalunya per al foment de la recollida selectiva

L’Agència difon  un seguit d’anuncis que mostren les excuses habituals de qui encara no recicla i els contraposa a les conseqüències de no fer-ho. · Apel·la també als grans generadors de residus, com restaurants o comerços que encara no participen del procés de la recollida selectiva dels residus, perquè separin correctament la brossa

 
Et necessitem. Recicla

El passat divendres, 21 de desembre, es va iniciar la difusió de la nova campanya de la Generalitat per fomentar la recollida selectiva dels residus. La campanya, que té el lema “Et necessitem, recicla”, s’adreça a les persones que encara no participen en el procés de la recollida selectiva dels residus i les convida a fer-ho.

L’impacte de no ‘reciclar’

En els diversos espots de televisió, s’exposen les excuses habituals que esgrimeix qui encara no recicla: ‘no tinc temps, em manca espai a la cuina, els contenidors estan lluny...’ Unes raons que es fan petites davant dels grans problemes ambientals ocasionats per una gestió irresponsable dels residus: l’augment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que contribueixen al canvi climàtic, l’impacte de les deixalles marines i plàstics de tot tipus als mars i als seus ecosistemes, o la sobreexplotació dels recursos naturals.

Tot plegat, sense comptar els costos econòmics que han d’assumir les administracions per gestionar i intentar recuperar els residus que no s’han separat bé en origen, construint instal·lacions de tractament mecànic-biològic del rebuig. De fet, separar els residus hauria de ser ja una pràctica lògica i habitual: les persones comprem, consumim, generem uns residus i els gestionem en el seu nostre espai a casa.  

La nova campanya, que manté el to greu i seriós de l’anterior, “Reacciona”, la financen íntegrament els Sistemes Integrats de Gestió (SIG) Ecoembes, l’organització ambiental  sense ànim de lucre que promou l’economia circular a través del reciclatge d’envasos, i Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a tot l'Estat, amb un cost global d’1,3 milions d’euros. Estarà en marxa fins al 31 de gener de 2019 amb diversos espots de televisió, falques de ràdio, creativitat en mitjans impresos, cartells al carrer i difusió a través d’internet i xarxes socials.

Els grans generadors de residus com a peça clau

Una novetat important de la campanya és que s’emplaça els grans generadors de residus, com bars o comerços que encara no participen del procés de la recollida selectiva, a separar correctament la brossa. En aquests llocs es generen grans quantitats de tones de deixalles que, en molts casos, no se separen. Com a exemple, a Catalunya més del 50% dels residus d’envasos de vidre i prop del 25% d’envasos lleugers provenen de bars i restaurants. Trobar mecanismes perquè aquests grans productors facin una bona recollida selectiva és clau per millorar la recollida selectiva global a Catalunya, que actualment és del 40%.

La Comissió Europea ha establert que els països de la UE han d’arribar a un objectiu de reciclatge del 50% dels residus municipals l’any 2020. Per a assolir–lo, caldria augmentar entre 5 i 10 punts la recollida selectiva, arribant entre el 60% i el 75%, tenint en compte que no tot allò que es llença es fa al lloc on toca.

Foment dels sistemes de recollida eficients

El compromís i els recursos que destinen els municipis a gestionar  la brossa i el model de recollida selectiva per recollir-la també és un factor que influeix decisivament en els resultats de recollida dels municipis.

El model porta a porta i el de contenidors tancats amb control d’ús són sistemes que els municipis estan triant cada cop més per millorar els resultats. La individualització i l’apropament del servei a la ciutadania i l’exercici de la responsabilitat compartida són els elements que expliquen els excel·lents resultats, quantitatius i qualitatius, que han assolit la majoria d’ens locals que progressivament han anat adoptant el porta a porta, amb valors mitjans de recollida superiors al 60%, en consonància amb els objectius que ha fixat Europa  per als propers anys.

En relació als aspectes demogràfics, s’observa que una millora de la recollida selectiva a les capitals de comarca i als municipis de més de 50.000 habitants, on es genera el gruix dels residus, donaria una empenta important els resultats de “reciclatge”. A Catalunya, el 52% de la població es concentra en el 2% dels municipis. O el que és el mateix, les 20 ciutats catalanes més grans tenen una població associada de gairebé quatre milions de persones, mentre que 484 municipis es reparteixen només uns 200.000 habitants.

La futura Llei de Prevenció i Gestió de Residus i de l’ús eficient de recursos de Catalunya, actualment en preparació de la fase de consulta prèvia pública, és l’instrument normatiu que ha permetre fer aflorar allò que paga cada persona per la gestió de la seva brossa; aplicar models per individualitzar la gestió dels residus, com el porta a porta o els contenidors tancats amb control d’ús; i establir una taxa justa amb el pagament per generació.