Publicació de la Guia de Registre Sanitari d'Empreses Alimentàries

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) ha publicat el document Guia de Registre Sanitari d'Empreses Alimentàries aprovat per la Comissió Institucional de l'AESAN, en la reunió del 13 de març de el 2019.

La Comissió Institucional de l'AESAN va decidir realitzar aquesta guia a causa de la necessitat d'establir unes directrius d'harmonització i racionalització de criteris per a la inscripció d'empreses i establiments radicades al territori espanyol.

Aquesta Guia pretén facilitar la classificació i identificació de les empreses i establiments alimentaris per a la seva inscripció en el Registre General d'Empreses Alimentàries i Aliments, tenint en compte la terminologia i principis dels reglaments comunitaris, l'evolució en la tecnologia, l'organització de les baules de la cadena alimentària i, si s'escau, les especificacions tècniques del llistat d'establiments autoritzats (Llistes UE), d'acord amb el Reglament (CE) nº 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes de específiques d'higiene dels aliments d'origen animal.

Així mateix, s'inclouen procediments de gestió de l'RGSEAA que convé siguin aplicats amb la màxima homogeneïtat en tot el territori nacional.

En l'article 2 del Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, s'inclouen les activitats d'empreses alimentàries que es troben subjectes a inscripció.