Publicada la convocatòria dels ajuts de comerç 2019

Ja s'ha publicat la convocatòria dels ajuts per empreses del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda 2019

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 23 d’abril de 2019 i acaba el dia 23 de maig de 2019, dels programes següents:

 

PROGRAMES

1. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.

2. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.

3. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.
 
 
PROGRAMA 1: Participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals

Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer.

A Catalunya: Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals d'acord amb la normativa firal catalana vigent durant l'any 2019.
En el cas de Fires estatals i internacionals: Participació com a expositor a les fires professionals
 
Despeses subvencionables:
a. Contractació de l'espai i de l'estand
b. Lloguer de mobiliari i assegurances.
c. Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.
d. Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d'hostesses com a personal extern.
e. Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).
f. Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.
 
Quantia de l’ajut:
Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 € en fires d'àmbit nacional (Catalunya) i estatal.
Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 € en fires d'àmbit internacional.
El límit màxim per a aquest programa és de 5.000 euros.
 
Requisits:
a. Que el sol·licitant tingui almenys un establiment a peu de carrer.
b. Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500 euros.
c. Que en el cas de participar a una fira nacional, l'activitat firal estigui inscrita al Registre d'Activitats Firals de Catalunya del Departament d'Empresa i Coneixement.
 
 
PROGRAMA 2: Suport en el procés de transformació digital de les empreses

Beneficiaris: Empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat municipal.

Línies subvencionables:
• Àmbit 1: Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l'estratègia i innovació en el punt de venda.
• Àmbit 2: Per projectes d'omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci.
 
Despeses subvencionables:
a. Lloguer de mobiliari i assegurances.
b. Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.
c. Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d'hostesses com a personal extern.
d. Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).
e. Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.
 
Quantia de l’ajut:
• Àmbit 1: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.000 euros.
• Àmbit 2: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 10.000 euros.
 
Requisits:
• Per a tots dos àmbits:
a. Comerç i serveis: l'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
b. Moda: caldrà disposar d'un showroom o taller, o acreditar que es tracta d'un fabricant de moda.
c. Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.
d. La inversió mínima subvencionable ha de ser de 1.000 euros.
e. És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2019.
f. Les solucions tecnològiques han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.
• Per a l'àmbit 2:
Les empreses que sol·licitin per aquest àmbit hauran de disposar d'un Pla de Transformació Digital, que ha de representar com a mínim un 10% del pressupost de l'empresa.
 
 
PROGRAMA 3: Nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

Beneficiaris: Empreses de comerç i serveis, artesania i moda.

Línies subvencionables:
• Àmbit 1: recuperació dels locals buits
o La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
o L'ús d'aparadors de locals tancats.
o La continuïtat de l'empresa comercial.
o L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
• Àmbit 2: reforma d'establiments
o La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
o L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
o La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).
• Àmbit 3: sistemes de “Click & Collect”
o Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent).
 
Quantia de l’ajut: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.
 
Despeses subvencionables:
• Àmbit 1:
Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).
• Àmbit 2:
Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.
Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga.
• Àmbit 3:
Les despeses derivades de la instal·lació de sistemes de click & collect: compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent.
 
Requisits:
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.
• Àmbit 1:
o En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
o Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
o Han de disposar del corresponent permís municipal.
o Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.
• Àmbit 2:
o En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
o En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys.
• Àmbit 3:
o Seran beneficiàries les botigues a peu de carrer i les parades de mercats municipals sedentaris que disposin de l'espai suficient per incorporar punts de recollida digitalitzats.
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ
Del dia 23 d’abril de 2019 al dia 23 de maig de 2019 per tots els programes, excepte pel programa 3 que resta pendent de convocatòria.