Registre de Jornada: Criteri Tècnic 101/2019 sobre l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El Departament Jurídic de PIMEC ens informa del contingut del recent Criteri Tècnic 101/2019, sobre l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada.

En primer lloc, determina l’objectiu d’aquest criteri tècnic, que és el de fixar els criteris per la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn, un cop ha entrat en vigor l’obligació de dur a terme el registre de jornada efectiva de les persones treballadores.

Obligatorietat del registre de jornada: dur a terme el registre de jornada no és una opció o una potestat per l’empresari, sinó que es tracta d’una veritable obligació. A més, aquesta obligació ha estat confirmada per la recent Sentència del TJUE de 14 de maig de 2019.

Contingut del registre de jornada:

  • La normativa preveu l’obligació de registrar l’inici i la finalització de la jornada laboral, per tal de conèixer la jornada de treball efectiu.
  • No s’exigeix expressament el registre de les interrupcions entre l’inici i la finalització de la jornada; seran la negociació col·lectiva o els acords d’empresa referits a la organització i documentació del registre els que precisin com considerar els aspectes relacionats amb el registre de les interrupcions, pauses o flexibilitat horària.
  • El registre ha de ser diari, no sent acceptable l’exhibició de l’horari d’aplicació a l’empresa, el calendari laboral o els quadrants horaris.

Conservació del registre de jornada:

La normativa no preveu res respecte de la manera de conservar el registre, pel que s’ha d’entendre com vàlid qualsevol mitjà, físic o de qualsevol altre tipus, que permeti garantir la fiabilitat i veracitat respecte de les dades.

A més, aquest ha de ser accessible, de manera immediata (físicament o telemàticament), en qualsevol moment i des del centre de treball.

Organització i documentació del registre:

  • La forma serà la determinada per la negociació col·lectiva, acord d’empresa o, en el seu defecte, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.
  • El registre ha de ser objectiu, que garanteixi la seva fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori de les dades, sent a més necessari que es respecti la normativa sobre protecció de dades.
  • Així mateix, el Criteri Tècnic de la Inspecció especifica que també es farà un control de la manera d’organitzar i documentar el registre, per tal de comprovar que la implantació d’aquest sistema ha estat precedit per un període de negociació o consulta amb la representació dels treballadors, comprovant, per exemple, les actes de les reunions celebrades durant el procés de negociació.

 

Segueix sent obligatori i exigible:

  • Registre hores extraordinàries (ex. Art. 35.5 ET).
  • Registre diari dels contractes a temps parcial (ex. Art. 12.4.c ET).
  • Registre de jornades especials (ex. RD. 1561/1995),