El Departament de Presidència publica les bases per seleccionar projectes d'especialització i competitivitat territorial en el marc de RIS3CAT i del FEDER de Catalunya 2014-2020

●     Els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions poden optar a la convocatòria d’aquests projectes i comptar amb la col·laboració d’entitats sense afany de lucre per executar els projectes

●     La convocatòria es publicarà a principis de setembre i es podran presentar les sol·licituds fins a mitjans de novembre

 
El Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran, ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Les bases tenen per objectiu establir els requisits i el procediment per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial i la concessió de subvenció en el marc del Programa operatiu FEDER 2014-2020. Els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya- ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials- que articulen actuacions per a la transformació del territori, amb un fort component d’innovació. Les entitats beneficiàries dels projectes d’especialització i competitivitat territorial poden ser ajuntaments, consells comarcals i diputacions i poden comptar amb entitats sòcies sense afany de lucre que inicien i executen la despesa subvencionable en el marc dels projectes.
 
Àmbits territorials i temàtics dels projectes
 
Els PECT estan dividits en dos àmbits territorials d’actuació, el d’àmbit metropolità de Barcelona i el de fora d’aquest àmbit. En el primer cas, són projectes que beneficiïn a una població mínima de 100.000 habitants i han d’abastar més d’un municipi, llevat que el territori tingui una població superior als 200.000 habitants. En aquest àmbit, queda exclosa de la convocatòria l’Ajuntament de Barcelona i aquelles actuacions que suposin un benefici directe a aquest municipi. En el cas de la capital catalana, ja existeix, en l’àmbit del RIS3CAT i el FEDER, un conveni de col·laboració propi entre l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Pel que fa els projectes de fora de l’àmbit metropolità, els projectes han de beneficiar una població mínima de 20.000 habitants, excepte que siguin d’àmbit comarcal, i han d’abastar més d’un municipi excepte que el territori sigui el d’una capital de demarcació provincial.
 
Els PECT han de tenir un pressupost, calendari i conjunt d’actuacions detallades per part de l’entitat beneficiària i s’han d’emmarcar en les prioritats d’inversió i objectius específics del programa operatiu del Feder de Catalunya 2014-2020. Aquestes prioritats i objectius tenen diverses opcions d'eixos d’actuació i cada PECT ha de centrar-se com a màxim en tres eixos dels cinc que es preveuen a les bases:
 
  1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació (per exemple projectes de foment de la inversió empresarial, desenvolupament de sinergies empresarials, entre altres).
  2. Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes tecnologies (per exemple ampliació i implantació de la banda ampla, garantir la connectivitat digital, etc).
  3. Millorar la competitivitat de les pimes (per exemple promoure el creixement i internacionalització de les pimes, millorant-ne l’accés a serveis avançats, etc).
  4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors (per exemple foment de la producció d’energia derivada de fonts renovables, millorar l’eficiència energètica en l’edificació d’infraestructures i serveis públics, entre altres).
  5. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos focalitzats en el patrimoni natural i cultural, amb potencialitats turístiques i en promoure la protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals.
 
Pressupost i calendari
 
Els projectes que optin a aquesta línia d’ajuts han de presentar un pressupost amb una despesa subvencionable mínima d’1 milió d’euros i màxima de 5 milions. La subvenció màxima és del 50% del projecte. Les operacions que integren els projectes han de presentar un pressupost amb una despesa mínima subvencionable de 200.000 euros. Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener del 2014 i han d’estar executades i pagades abans de la finalització de l’any 2021, podent disposar d'una pròrroga en cas que hagin superat el 50% d'execució. Un cop acabats els projectes les entitats beneficiàries hauran d’acreditar-ne la finalització i la seva operativitat.
 
Una vegada publicades avui les bases al DOGC, la convocatòria es preveu que es publiqui a principis del mes de setembre i es podran presentar les sol·licituds fins a mitjans de novembre del 2019. La resolució es preveu a finals del primer semestre de l’any que ve.
 
RIS3CAT i el FEDER Catalunya 2014-2020
 
El Govern de Catalunya va aprovar, el febrer de 2014, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que defineix quatre objectius:
 
1. Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l’eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit.
2. Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar noves vetes de mercat.
3. Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del territori.
4. Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat de les empreses, particularment de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria.
 
El Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea, prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda, i contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius 2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.
 
En aquest context, a partir dels treballs impulsats pel Govern en col·laboració amb les parts interessades, s’ha definit un marc per al desenvolupament d’iniciatives articulades i impulsades des de l’àmbit local que contribueixen, des del territori, a l’assoliment dels objectius de Catalunya per al 2020. Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) articulen un conjunt d’operacions, amb un fort component d’innovació, per a la transformació econòmica del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica sostenible i llocs de treball.