Finançament de projectes de millora i modernització d'establiments turístics a Catalunya

Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic.

BENEFICIARIS

  • Els/les titulars d'allotjament turístics i d'habitatges d'ús turístic: Hotels, hostals, pensions, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys 2 anys en funcionament.
  • Empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades en el paràgraf anterior.

QUANTIA DE L’AJUT

L'ajut consistirà en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).

Condicions:

  • Import: Oscil·larà entre els 60.000 euros i 1 milió d'euros sent possible finançar fins el 100% del projecte.
  • Terminis: Es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d'un període de carència de fins a 2 anys.
  • Tipus d'interès: Serà referenciat a l'EURIBOR a 12 mesos, més un diferencial del 2%.
  • Desemborsament: El desemborsament serà d'una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, sempre contra la presentació de factures o documents que justifiquin la inversió.
  • Amortització: Linealment per períodes vençuts.
  • Comissió d’obertura: El 0,50% del nominal del préstec.

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 30 de desembre del 2020 (inclòs).