Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EMC/3239/2019, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial (ref. BDNS 483919).

Quin és l'objecte?

Fer pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions de el Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa de el sector industrial, a Catalunya.

 

Qui són els beneficiaris?

 • Els beneficiaris/àries dels ajuts han de ser una PIME o una gran empresa de el sector industrial el codi nacional d'activitat econòmica (CNAE 2009) sigui algun dels següents: del 07 a l'11, del 13 al 33 i del 35 al 39. 
 • També poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses de serveis energètics.
 • Les persones jurídiques que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de tenir establiment industrial a Catalunya

 

Quines són les actuacions subvencionables?

Les actuacions hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir les condicions establertes per les presents bases, justificant l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

 • Tipologia 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
  • Inversions en substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica, per tal de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2.

 

 • Tipologia 2. Implantació de sistemes de gestió energètica.
 • Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica per tal de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials. La millora de l'eficiència energètica, per a la implantació d'un sistema de gestió energètica, ha de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesura de les variables de consum d'energia com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi, regulació i control.
 • També serà necessari complir la Norma UNE-EN ISO 50.001, relativa als sistemes de gestió energètica, o la norma que la substitueixi. En les dues tipologies el mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació de el present Programa.

 

A quant ascendeix la quantia?

Els projectes per a un mateix establiment industrial poden constar de diferents actuacions d'una sola tipologia. La quantia màxima de les ajudes serà, per a cada un dels projectes, la menor de les tres següents:

 • El 30% de la inversió elegible de el projecte.
 • Les quanties resultants d'aplicar els següents percentatges amb caràcter general sobre el cost subvencionable:
  • 30% de el cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.
  • 40% de el cost subvencionable per a mitjana on es realitza el projecte.
  • 50% de el cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.
 • La quantia màxima d'ajut per projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000,00 d'euros.

 

Quin és el termini per presentar les sol·licituds?

De el 3 de desembre de 2019 a les 9.00 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2020, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

 

Fes clic aquí per a més informació