El Govern aprova el reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya

La implantació del nou registre permetrà simplificar la gestió dels ajuts i les subvencions,  atès que podran ser consultats en una sola base de dades

El Registre de subvencions i ajuts de Catalunya constitueix una nova eina de lluita contra el frau fiscal i el frau de subvencions

El Govern ha aprovat el decret del reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). Aquest registre, que va ser creat l’any 2017 a través de la Llei 5/2017 d’acompanyament dels pressupostos, és el registre únic que engloba la totalitat de les subvencions i ajuts atorgats per les administracions públiques de l’àmbit territorial de Catalunya.

La mateixa llei establia que el contingut i funcionament del RAISC havia de ser determinat per reglament, que és el ha estat aprovat per l’Executiu. El Reglament detalla el funcionament i els mecanismes de subministrament de la informació dels organismes i entitats obligades a fer-ho, que, d’acord amb la mateixa llei, també ho són les entitats locals.

Mitjançant el RAISC, es dona informació bàsica a la ciutadania sobre totes les subvencions (import, terminis, condicions, beneficiaris, etc) en un únic punt. D’aquesta manera, s’estableix un mitjà únic que permeti a totes les administracions publiques de Catalunya complir simultàniament tant les obligacions en matèria de transparència de la normativa catalana com de publicitat de subvencions i control per part de l’Estat.

 La implantació d’aquest registre únic permetrà simplificar notablement la gestió de les subvencions, millorar la planificació de les polítiques de foment i polítiques socials de les administracions públiques catalanes i, alhora, donar compliment al principi de transparència i col·laboració interadministrativa. Així mateix, es constitueix com una nova eina de lluita contra el frau.

El reglament també regula les funcions que assumeix la Intervenció General en tant que òrgan responsable de l’administració i custòdia del RAISC.

Les subvencions i ajuts que d’acord amb el reglament han de quedar enregistrades al RAISC són, entre d’altres, les subvencions o ajuts; les subvencions o ajuts en espècie; els avals i altres garanties de préstecs;  els beneficis fiscals que tinguin consideració d’ajut d’estat; les subvencions als partits polítics; les contribucions obligatòries o voluntàries a fons, programes o entitats de caràcter internacional, els premis educatius, culturals o científics i les beques per a estudis.

Els organismes obligats a introduir la informació en el Registre són, en primer lloc, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques en què participi de manera majoritària, directament o indirecta; els consorcis i fundacions adscrits a la Generalitat de Catalunya; les entitats que integren l’Administració local i les entitats publiques en què hi participin directament o indirecta; els consorcis i fundacions adscrits a la l’Administració local; l’Administració pròpia d’Aran i  les entitats creades per llei del Parlament que no depenen de la Generalitat, quan exerceixen potestats administratives.