Què és l'economia circular?

L'Economia Circular és un concepte que engloba totes aquelles empreses, projectes i iniciatives que empren una economia sostenible, l'objectiu de la qual sigui que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin en el cercle econòmic durant el major temps possible. L'objectiu de l'Economia Circular és allargar la vida útil dels residus, convertint-los en recursos, per a implementar una economia justa, social, col·laborativa i sostenible, que fugi de l'actual sistema lineal de “usar i tirar”.

L'Estratègia d'Europa 2020 pretén generar un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador, per a aconseguir una Europa que utilitzi, eficaçment, els seus recursos i s'aconsegueixi reduir la generació de residus.

Principis de l'Economia Circular

  • Preservar i millorar el capital natural equilibrant els fluxos de recursos renovables
  • Posar en pràctica li ecoconcepción; tenir en compte els impactes mediambientals al llarg del cicle de vida del producte des de la seva creació.
  • Optimitzar els recursos
  • Avantposar l'ús a la possessió; Pagar per servei i no per producte.
  • Reintroduir els productes que ja no tenen la seva funcionalitat inicial al circuit econòmic per a donar-los un altre ús
  • Reutilitzar els residus o part d'aquests, que encara poden funcionar
  • Promou la reparació; arreglar els productes per a donar-los una nova vida, en lloc de rebutjar-los i comprar altres nous
  • El reciclatge és un dels motors de l'economia circular, per aprofitar els materials que es troben en els residus
  • La valorització; aprofitar energèticament els residus que ja no es poden reciclar
grafica ecodiseño

El sistema lineal de la nostra economia (extracció, fabricació, utilització i eliminació) ha aconseguit els seus límits. L'esgotament de recursos i matèries primeres cada vegada és més present, per aquest motiu l'economia circular proposa un nou model econòmic i social que dóna utilitat i optimitza els materials, els estocs, l'energia i els residus, amb la ferma intenció de fer un ús eficient dels recursos.

L'economia circular aposta pel ecodiseño, dissenyar el producte per a ser desconstruit, posteriorment. D'aquesta forma els productes i serveis es creen tenint en compte que el producte sigui reciclable, reutilitzable, allargar la seva vida el màxim possible i reduir el seu impacte en el medi ambient.

Actors de l'economia circular
L'Economia Circular es dirigeix tant als actors públics encarregats del desenvolupament sostenible i del territori, com a les empreses que busquen resultats econòmics, socials i ambientals, com a la societat que ha d'interrogar-se sobre les seves necessitats reals.

Beneficis de l'economia circular
L'economia circular hauria d'ajudar a disminuir l'ús dels recursos, a reduir la producció de residus i a limitar el consum d'energia. No sols són importants els beneficis ambientals, sinó que també pot generar ocupació (incloent les de l'àmbit de l'economia social) en tot el conjunt del territori.

La Comissió Europea, com a òrgan col·legiat, ha adoptat l'eficiència dels recursos com un pilar central de la seva estratègia econòmica estructural Europa 2020, l'estratègia de creixement de la UE per a la dècada vinent.


La Unió ha establert per a 2020 cinc ambiciosos objectius en matèria d'ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia. En cadascuna d'aquestes àrees, cada Estat membre s'ha fixat els seus propis objectius. L'estratègia es recolza en mesures concretes tant de la Unió com dels Estats membres.

Font: Autor Joaquim Braulio, Consultor especialista en Economia Circular