El Govern prorroga els límits per continuar acollit a mòduls en 2020

El Consell de Ministres va acordar el passat divendres 27 de Desembre prorrogar el límit actual de facturació per acollir-se a mòduls mitjançant decret llei.

Podeu consultar el REIAL DECRET LLEI 18/2019, de 27 de desembre, pel que s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social (BOE de 28 de desembre de 2019)

Es mantenen així mateix idèntics per a 2020 els imports dels mòduls d'anys anteriors.

Com ja va passar l'any passat, hi ha hagut d'esperar a l'últim Consell de Ministres de l'any perquè finalment el Govern hagi acordat prorrogar l'actual límit de facturació anual establert en 125.000 euros per poder continuar acollit als mòduls en 2020, i en conseqüència es posposa per a l'any 2021 el nou límit de facturació de 75.000 euros aprovat el 2016 i que no ha arribat mai a entrar en vigor per les successives pròrrogues aprovades aquests darrers anys.

Dins de les mesures adoptades en l'àmbit tributari i cadastral es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que delimiten en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació del mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

A semblança de l'esmentada mesura, es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, en l'Impost sobre el Valor Afegit.

El termini de renúncies al qual es refereixen els articles 33.1.a) del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i l'article 33.2, paràgraf segon, del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, així com la revocació d'aquestes, que han de fer efecte per a l'any 2020, serà d'un mes a partir de l'endemà a la data de publicació en el «Boletín Oficial del Estado» del present reial decret llei.

Les renúncies i revocacions presentades, per a l'any 2020, als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit o al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, durant el mes de desembre de 2019, s'entendran presentades en període hàbil.

No obstant això, els subjectes passius afectats pel que es disposa en el paràgraf anterior, podran modificar la seva opció en el termini previst en l'apartat 1 anterior.

De manera que, per seguir en mòduls l’any 2020, els llindars que no es poden superar són: