WORKSHOP IDEACIÓ AMB WEGROW. SERVICE BLUEPRINT, MAPEJANT L'EXPERIÈNCIA DE PERTÀNYER A UN DELS GREMIS FIHRT

En aquesta segona Jornada, de la mà de WeGrow, apendrem el mètode challenge mapping o mapatge de desafiaments que s’enquadra dins dels processos de resolució creativa de problemes (creative problem solving, CPS). És un mètode col·laboratiu per emmarcar i refinar el desafiament de partida en els projectes. L’objectiu és definir quina és la pregunta o preguntes clau (desafiaments) per a les quals realment val la pena buscar respostes.

Començant amb un desafiament d’entrada, el mètode ens ajuda a generar altres desafiaments que hi estiguin relacionats, que siguin més estratègics i més tàctics, així obtenim un punt de partida més ric i enfocat a la creació de solucions.

Atès que les propostes de solució generades en un projecte depenen, en gran mesura, de com van ser els desafiaments de partida i com es van plantejar, aquest mètode facilita la generació d’idees que realment resolen problemes o necessitats rellevants. A més, faciliten la divergència i amplien el nombre i la diversitat de propostes de solució.