Tramitació del procediment d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major

L’existència de força major que habiliti a l’acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i/o reducció de jornada dels articles 47.3 i 51.7 de l’Estatut dels Treballadors ha de ser acreditada per l’autoritat laboral competent que, en funció de la ubicació dels centres de treball, podrà ser:

 • La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, que es troba ubicada al Carrer de Sepúlveda, 148-150, en cas que hi hagi centres de treball ubicats a diferents províncies de Catalunya.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, ubicat al Carrer de Tarragona, 141-147, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Barcelona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, ubicat a la Plaça de Pompeu Fabra, 1, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Girona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, ubicat a l’Avinguda del Segre, 5, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Lleida.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona, ubicat al Carrer de Joan Baptista Plana, 29-31, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Tarragona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, ubicat al Carrer Ramón Salas, 33, d’Amposta en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre.
 • La Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ubicada al C/ Pío de Baroja, 6, de Madrid, en el cas de que els centres de treball es trobin en dues o més comunitats autònomes, excepte en els casos que el 85% de la plantilla presti els seus serveis en una comunitat autònoma.

En el cas d’haver de sol·licitar la referida acreditació en l’àmbit territorial de Catalunya s’hauria de formalitzar i presentar, de moment presencialment, la sol·licitud que es troba en el següent enllaç. Emplenada la sol·licitud, i juntament amb aquesta, s’ha d’aportar per duplicat el següent seguit de documentació:

 • Còpia dels poders de la persona sol·licitant.
 • Còpia de l’escrit de comunicació de l’inici de l’expedient als representants legals dels treballadors que ha de ser simultània a l’inici de l’expedient.
 • Memòria explicativa de les causes.
 • Mitjans de prova per a acreditar les causes de força major al·legades.
 • 6 exemplars de relació nominal de les persones treballadores afectades en model normalitzat o format alternatiu que permeti identificar el número de persones disgregades per sexe, la categoria professional d’aquestes, el centre de treball, província i la seva afectació o no.
 • Informació sobre la composició de la representació legal de les persones treballadores (centre de treball que representa, província, càrrec de representació, tipus de representació, identificació personal, direcció i dades de contacte.

Altres informacions d’interès:

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_7/contenidos/guia_7_18_4.htm

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=altaEREs

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/empresas/contratos_trabajo/certificados_empresa/pdf/Altas_de_trabajadores_afectados_por_EREs_Guia_empresa.ppt