Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del Covid-19

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l'aturada de l'activitat econòmica arran de la pandèmia del Covid-19 i l'estat d'alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques d'utilitat:


1) Quins ajuts puc demanar com a autònom?

A data d'avui existeixen dues línies d'ajuts directes que els autònoms poden demanar:

1.1. A la Generalitat de Catalunya:

Contempla una línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes i persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques a conseqüència de la Covid-19. 

1.1.1. En què consisteix?

L'ajut consisteix en una prestació econòmica única de fins a 2.000 € que té com a finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes amb activitats econòmiques de les quals s'ha decretat el tancament mitjançant el reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària del volum de facturació.

1.1.2. Qui hi pot accedir?

 • Només els professionals autònoms com a persones físiques. Per tant, no s'inclouen els treballadors autònoms societaris, ni familiars col·laboradors.

 • Les persones que no disposin de fons alternatius d'ingressos, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros. 

 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat.

 • Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del reial decret 463/2020, de 14 de març,

 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

 • Quantia de l'ajut: l´import mai serà inferior a 100 € ni superior a 2.000 €


1.1.3. Com es determina l´import de l´ajut?

En aquest cas hem de diferenciar el sistema pel qual tributen:

1.1.3.1. Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva.

 • L'import de l'ajut es calcula sobre la base del rendiment net anual pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131.
 • L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

1.1.3.2. Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació directa. 

En aquest cas s´han de diferenciar les persones treballadores autònomes que es van donar d'alta al RETA abans de l'1 de març de 2019 de les persones treballadores autònomes que es van donar d'alta al RETA a partir de l'1 de març de 2019. 

 •  RETA abans de l'1 de març de 2019

Es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019.

 • RETA a partir de l'1 de març de 2019

Els conceptes que determinen l'import de l'ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana dels resultats obtinguts des de la data d'alta al RETA fins al mes de febrer 2020.

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anterior.


1.1.4. Soc persona treballadora i tributo per estimació directa. Em poden requerir algun tipus de documentació per acreditar els ingressos i les despeses?

Si has de custodiar i aportar quan sigui requerida per l'administració de la Generalitat de Catalunya per a dur a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades mitjançant els documents següents:

 • Document "Estimació directa ingressos i despeses" degudament emplenat.
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d'ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d'acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
 • Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.

Això no significa que hagis d'aportar aquesta documentació en el moment de la sol·licitud.


1.1.5. On se sol·licita?

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, fes clic aquíi al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa, fes clic aquí. 

Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, fes clic aquí o del Canal Empresa, fes clic aquí.  

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital qualificat vàlid i vigent

En els supòsits que les persones físiques no disposin dels mecanismes podran accedir a la tramitació mitjançant el formulari de sol·licitud de l'ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus que no tinguin ni puguin disposar de cap mecanisme de signatura electrònica.

1.1.6. Quin és el termini?

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al DOGC.
- El termini màxim per notificar i emetre la resolució és d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució de concessió de l'ajut es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, fes clic aquí.

1.1.7. És compatible la prestació extraordinària per cessament de l´activitat amb la línia d'ajuda de la Generalitat?

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció pública o privada, destinada a aquesta mateixa finalitat

 

1.2. Al Govern de l'Estat:

 • Prestació econòmica extraordinària per cessament d'activitat (atur del l'autònom), encara que no s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.

 • Aplicable a:

  • Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma, que són els comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.

  • Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.

 • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €.

 • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.

 • En qualsevol cas, aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, si l’autònom també treballa per compte aliena i cobra una prestació de baixa o bé percep una pensió per jubilació que compagina amb la seva feina).

 • La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, consulteu el punt 9 i 10. 

Coneix qui la pot sol·licitar i quins són els requisits fent clic aquí. 


2) Puc ajornar les meves quotes de Seguretat Social?

El Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullin a l’ajut 1.2. (explicat en la resposta anterior) no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat Social corresponent a la part no treballada, és a dir, a partir de l’estat d’alarma del 14 de març.

El RDL 11/2020 ha previst unes condicions especials per a l’ajornament de les quotes d’autònoms: 

Segons el text publicat en el BOE, la quota d'abril dels autònoms no es pot ajornar, mentre que el període de meritació per a empreses sí que inclou el mes d'abril.

La moratòria afecta el pagament de quotes quan el període de meritació, en el cas de les empreses, estigui comprès entre els mesos d'abril i juny. Però en els autònoms les dates són diferents: entre maig i juliol de 2020, exceptuant les activitats que s'hagin suspès amb motiu de l'estat d'alarma del 14 de març. Per poder accedir a aquestes moratòries, s’ha de comunicar prèviament dins dels deu primers dies del període normal d’ingrés. La concessió o no es donarà a conèixer en un termini màxim de tres mesos, que és el temps que té la seguretat social per respondre a la sol·licitud.

En aquest ajornament s’inclouran les quotes de març, però només per a aquells a qui els concedeixin la prestació extraordinària per cessament d'activitat pel coronavirus. A aquests autònoms que no hagin abonat la quota en el mes esmentat se’ls permetrà reemborsar-la sense recàrrec (les primeres setmanes de març).

També inclou la possibilitat d'ajornar el pagament de deutes anteriors que s'hagin de pagar entre l'abril i el juny. En cas d'exercir aquest nou dret, es requerirà un interès del 0,5%. Si s'accedeix a aquesta ajuda, la persona interessada ho ha de sol·licitar també en els deu primers dies naturals en què s’hagi de pagar el deute.

En qualsevol cas, és la tresoreria general de la seguretat social qui està facultada per concedir de forma excepcional les moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social en circumstàncies excepcionals, en els casos i en les condicions determinats per ordre ministerial.

Per ajornament via electrònica, fes clic aquí.

Per ajornament en formulari en paper, fes clic aquí

 

Què puc fer si he de dur a terme alguna gestió amb la Seguretat Social?

La Seguretat Social posa a la vostra disposició els canals alternatius següents:

 • Per a la presentació de sol·licituds i altres tràmits, teniu a la vostra disposició els serveis a la Seu Electrònica de la Seguretat Social o a La teva Seguretat Social  (cal disposar de certificat digital o Cl@ve).

 • També podeu utilitzar el canal electrònic que us ofereix Acceso al Sistema RED.

 • Per a la resta de comunicacions, disposeu del servei de Presentació d’escrits, sol·licituds i comunicacions en el Registre Electrònic, al qual podeu accedir mitjançant certificat digital o usuari Cl@ve. No obstant això, de manera excepcional s’ha habilitat l’accés, sense necessitat de disposar de certificat, per a la presentació de sol·licituds o documentació en casos urgents i inajornables, tant davant de l’INSS com davant de la TGSS i l’ISM.

 

3) Puc anar a treballar?

Arran dels Decrets 463/2020 i 465/2020 i del RDL 10/2020, les persones autònomes podran seguir treballant amb les següents condicions:

 • No es trobin entre les activitats suspeses per l’estat d’alarma dels Decrets 463 i 465/2020, que són totes les del comerç al detall excepte un seguit de comerços essencials, fes clic aquí.  

 • Malgrat la prohibició d’obertura al públic, els autònoms poden seguir fent tasques diverses als seus centres de treball o botigues.

 • El RDL 10/2020 de permís retribuït no és aplicable als autònoms però sí als seus treballadors.

 • Els desplaçaments al lloc de treball s’haurien de fer preferiblement a peu, en vehicle privat amb ocupació d’una persona, o bé d’una persona per fila en diagonal. En transport públic caldrà sempre respectar la distància de seguretat d'un metre amb altres persones i rentar-se les mans amb cura en arribar al lloc de treball.

 • També recordem que la venda a distància per telèfon o Internet està permesa  segons el RD 465/2020, sempre i quan es compleixin les recomanacions de salut pel que fa al centre de treball, el transport de mercaderies i el lliurament a domicili.

Les forces de l'ordre públic poden aturar l'autònom o els treballadors per conèixer el motiu del seu desplaçament. Per això l'autònom haurà d'emplenar el següent formulari per als treballadors i per a ell/a mateix/a i portar-lo durant els seus desplaçaments, fes clic aquí. 

A més, el Departament d’Interior de la Generalitat demana per cada desplaçament emplenar i portar el següent justificant, fes clic aquí. 

 

4) Pot un autònom realitzar un ERTO per força major?

En tant que empresari, l'autònom amb treballadors a càrrec seu pot optar per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes pel RDL 8/2020 i que es resumeixen a continuació. 

Tindran la consideració de provinents de força major, sempre que s’acreditin degudament:

 • Activitat afectada pel Covid-19 inclosa dins el llistat següent, fes clic aquí. 

 • El tancament temporal de locals d’afluència pública.

 • Restriccions al transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.

 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.

 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

Procediment especial per força major:

 • El procediment s’inicia mitjançant la sol·licitud de l’empresa a l’Autoritat Laboral, la que s’ha d’acompanyar dels mitjans de prova que s’estimin necessàries per demostrar l’existència d’aquesta força major. Aquesta comunicació  també ha de ser remesa a la representació legal dels treballadors.

 • L’existència de força major, com a causa motivadora de la mesura, haurà de ser constatada per l’Autoritat Laboral en tots els supòsits.

 • Tramitació via telemàtica. L’Autoritat Laboral, prèvies les actuacions i els informes necessaris (d’Inspecció de Treball), dictarà en un termini de 5 dies resolució, determinant si s’ha constatat o no l’existència d’aquesta força major.

 • Efectes retroactius a la data d’inici de la causa de força major.

Qüestions a tenir en compte en matèria de cotització en suspensions per força major (Art. 24):

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial, així com dels imports corresponents als conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat en aquesta empresa si, a 29 de febrer de 2020, tenia menys de 50 persones treballadores en plantilla, es a dir el 100%. Si l’empresa té 50 persones treballadores o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

Quin import cobraran els treballadors en ERTO?

Els treballadors que cobren la prestació per desocupació rebran durant els sis primers mesos el 70% de la base reguladora dels últims 180 dies cotitzats. 

És important saber que no sempre es cobrarà el màxim de la base reguladora, ja que hem de tindre en compte els topes màxim i mínims. El màxim que pot cobrar una persona que no té fills són 1.098,09 euros, si té un fill 1.254, 96 i si té dos fills 1.411,83 euros,

En cas de no optar per un ERTO per foçamajor i mantenir els llocs de treball total o parcialment, recomanem que l’empresari ajorni en qualsevol cas les quotes a la Seguretat Social (vegeu punt 2) i també les  retencions per IRPF dels treballadors (model 111), les quals ara es poden ajornar tal com establí el RDL 7/2020 del 12 de març (vegeu punt 5).

Per últim, recordem que durant l’estat d’alarma no es permetrà fer acomiadaments per raons derivades de la Covid-19 segons el RDL 8/2020.

 

5) Puc deixar de pagar els impostos?

Tot i que el RD 463/2020 d'estat d'alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s'aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020. Només s'amplien els terminis de pagament fruit d'acords d'ajornament anteriors i de providències de constrenyiment.

Pel que fa a les autoliquidacions properes, com per exemple la del proper 20 d'abril per l'IVA del primer trimestre del 2020, recomanem que els autònoms sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació.

Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una pime o autònom amb facturació anual de fins a 6.010.121,04 €.


6)  Puc deixar de pagar el lloguer del meu local?

De moment les administracions públiques no han previst ajuts específics per al pagament de lloguers de locals comercials o centres de treball regentats per autònoms. Només s'han previst condicions especials per evitar desnonaments en l'habitatge habitual de l'autònom, quan aquest es troba en baixa d'activitat o bé ha patit una davallada d'almenys un 40% en els seus ingressos.

Més enllà d'aplicar els ajuts del punt 1 per cobrir la despesa de lloguer del local comercial o centre de treball, encoratgem els autònoms a demanar als propietaris de locals que es modifiqui temporalment la renda davant l'estat d'alarma, els efectes del Covid-19 i el tancament general decretat dels comerços al detall.

L'article 1.105 del Codi Civil ja preveu que cap part es farà càrrec de situacions imprevistes o inevitables i, per tant, crida a la negociació entre les parts per afrontar causes de força major com el Covid-19 i l'estat d'alarma.

Com a últim recurs, els autònoms arrendataris podrien negociar que el seu dipòsit o fiança sigui utilitzat com a lloguer o renda mensual.

 

7) Puc deixar de pagar la llum, l’aigua i altres subministraments?

De moment, el RDL 8/2020 i el RDL 11/2020 només han previst que els proveïdors de subministraments, inclosos els de telecomunicacions, no puguin tallar el servei per impagament a clients vulnerables, que són aquells amb ingressos baixos i/o familiars dependents al seu càrrec.

La Generalitat ha previst una rebaixa del 50% en el cànon de l’aigua entre el 1 d’abril i el 31 de maig del 2020, fes clic aquí. 

Pel que fa als lloguers i quotes de leasing o renting de maquinària i vehicles, el RDL 8/2020 només preveu que els proveïdors i contractistes de les administracions públiques puguin repercutir aquesta despesa a l'administració contractant en cas que el contracte hagi estat suspès arran del Covid-19.

Tinc dret a una moratòria de la hipoteca?

També hi ha moratòries en el cas d'habitatge privat per als autònoms; el Reial decret- llei 11/2020 aclareix aquesta mesura i preveu que els autònoms quedin inclosos com a part dels col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria. Així doncs, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos, i s’haurà d’acreditar la vulnerabilitat derivada de l’estat d’alarma amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació.

 

8) Com puc aconseguir més liquiditat per als propers mesos?

Més enllà dels ajuts específics del punt 1, els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels propers mesos de dificultats. La Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF).

Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través de les entitats financeres i resumits a continuació, fes clic aquí. 

A més, la Generalitat ha habilitat una línia especial a través de l'Institut Català de Finances (ICF), fes clic aquí. A més, pots còneixer els últims canvis en aquest vídeo

Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per als propers 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que contactin ja amb les seves entitats financeres de referència.

 

9) Com trobo la mútua col·laboradora de la Seguretat Social a què pertanyo?

L’alta a la Seguretat Social inclou l’afiliació a la mútua col·laboradora. En cas de no tenir l’alta ni la farmaciola que entrega la mútua amb el seu logotip, es pot demanar un duplicat de l’alta amb certificat digital al web de la Seguretat Social, fes clic aquí. 

 

10) Si no estic en cap mútua col·laboradora de la Seguretat Social, com puc tramitar la prestació de cessament extraordinària de l'activitat?

Amb l'aprovació del Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2019, es va obligar els autònoms a triar una mútua fins al 31 de març. Des del 2019 tots els autònoms han de contractar una mútua per a contingències comunes, contingències professionals i per cessament d'activitat.

Amb l'últim canvi legislatiu, els autònoms han tingut un termini de tres mesos (de l'1 de gener al 31 de març de 2019) per triar una mútua amb el model TA.0521-1. La Seguretat Social ho va notificar així a tots els autònoms.

En cas de no disposar encara de mútua assignada, caldrà contactar amb el SEPE per tramitar l’ajut del punt 1.2., fes clic aquí. 

 

11) Puc rescatar el meu pla de pensions?

Alguns autònoms disposen de plans de pensions privats que ara podrien rescatar per a millora la seva liquiditat, amb les condicions que estableix el RDL 11/2020:

 • El beneficiari del pla ha de ser titular d'un establiment al públic que ha estat tancat per l'estat d'alarma o bé haver tramitat el cessament de la seva activitat com empresari autònom.

 • El rescat es podrà produir dins els sis mesos posteriors a la declaració d'estat d'alarma (fins al 14 setembre 2020).

 • En qualsevol cas, l'import rescatat no podrà ser superior als ingressos nets que s'han deixat de percebre pel tancament del negoci o cessament d'activitat a causa de la Covid-19.


Recomanem als autònoms amb plans de pensions interessats en el seu rescat que s'adrecin al seu gestor.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC) o al 936 061 500 (per a no socis).

 

 

Última revisió 3 d'abril, a les 15 h