Quina afectació sobre l'exoneració de cotitzacions es produeix si el meu ERTO per força major total es converteix en ERTO per força major parcial, perquè legalment existeix la possibilitat de recuperar l'activitat de manera parcial?

Quan l’ERTO per força major total es converteix en parcial, les empreses quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta en els percentatges i condicions indicades a continuació:

 

  1. Respecte de les persones que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d’efectes de la renúncia de l’ERTO, l’exoneració serà:

 

  • En empreses de menys de 50 persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, del 85% de l’aportació empresarial de maig del 2020 i del 70% de l’aportació empresarial de juny de 2020.
  • En empreses de 50 o més persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració de l’aportació serà del 60% el maig i del 45% el juny del 2020.

 

  1. Respecte de les persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia parcial de l’ERTO:

 

  • En empreses de menys de 50 persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, del 60% de l’aportació empresarial de maig del 2020 i del 45% de l’aportació empresarial de juny de 2020.
  • En empreses de 50 o més persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració de l’aportació serà del 45% el maig i del 30% el juny del 2020.

 

Les exempcions en la cotització s’aplicaran per Tresoreria a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i del període de suspensió o reducció de jornada.

 

Aquesta comunicació s’ha de fer per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s’haurà de presentar abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED.

 

Aquestes exoneracions no tindran efectes per a la persona treballadora.