Quin import percebran les persones treballadores durant la suspensió dels contractes? Aquesta quantitat es pot complementar per part de l'empresa? Com s'articula el procediment de comunicació per a la prestació d'atur per part de l'empresa?

Durant els primers 6 mesos de prestació, les persones treballadores percebran durant la suspensió dels contractes l’import corresponent a la prestació d’atur, la qual s’obté d’aplicar el 70% a la base reguladora dels últims sis mesos. A partir del setè mes, la prestació correspon a l’import resultant d’aplicar el 50% a la base reguladora.

L’empresa pot complementar aquesta quantitat perquè la persona percebi el 100% de la seva retribució.

Per últim, pel que fa al que comporta la tramitació de la comunicació de la prestació d'atur per part de l'empresa, s'ha d'iniciar mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l'empresa davant del SEPE, que inclourà el model oficial per cada centre afectat, fes clic aquí:

  • Dades de l'empresa.
  • Dades de la representació legal de l'empresa.
  • Número d'expedient assignat per l'autoritat laboral.
  • Especificació de les mesures a adoptar i data d'inici de cada persona treballadora.
  • Per a la reducció de jornada, determinació del percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.
  • Declaració responsable en la qual s'haurà de fer constar que s'ha obtingut l'autorització de les persones treballadores per a la seva presentació.
  • Informació complementària que pugui determinar el SEPE, així com qualsevol variació de dades inicials.


Aquesta comunicació s'ha de remetre en el termini de 5 dies des que la sol·licitud de l'ERTO en els casos de força major, o des de la data en què l'empresa notifiqui a l'Autoritat Laboral la seva decisió en el cas de procediments per altres causes.

Si la sol·licitud s'ha produït amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret-Llei 9/2020 (27 de març de 2020), el termini de 5 dies es computarà des del 28 de març de 2020.

La no comunicació es considerarà com a falta greu, i per tant serà sancionada, en funció del grau, amb multa d’entre 626 € i 6.250 €.