Publicada al BOE la ORDEN SND/440/2020, DE 23 DE MAIG, que determina l'inici de la Fase 2 i de la Fase 1 a diferents regions sanitàries de Catalunya

En virtut de la “ORDEN SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del plan para la transición hacia una nueva normalidad”  publicada avui 23 de maig de 2020, es procedeix a la modificació de les Ordres SND/399/2020 de 9 de maig  i SND/414/2020, de 16 de maig, que afecten respectivament a les Fases 1 i 2.

Efectes i vigència (Disposició final segona).- La present Ordre assortirà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 25 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Modificació de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (Artícle tercer)

Es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que queda redactat en els següents termes:

Qui entra en FASE 1:

Es modifica l'ANNEX que queda redactat en els següents termes:

A (…) Catalunya, a més de les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central, ara s’incloü  Barcelona  (Metropolitana Nord,  Metropolitana Sud i Barcelona ciutat)

«Disposición adicional cuarta. Medidas de flexibilización para  los  desplazamientos de la población infantil y práctica de la actividad física no profesional.

No serà aplicable als desplaçaments de la població infantil i a la pràctica de l'activitat física no professional les limitacions respectivament previstes en els articles 3.1 de l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, i 2.3 de l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, havent de subjectar-se la pràctica d'aquestes activitats al que s'estableix en l'article 7.2 de la present ordre[1]

Modificació de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

S’introdueixen les següents modificacions a la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Qui entra dins la FASE 2 (Nou. Es modifica l'annex que queda redactat en els següents termes)

9. A (...) Catalunya, les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre.

CANVIS QUE AFECTEN EL SECTOR:

Aforament de les terrasses i dels Locals (Fase 1 i Fase 2, respectivament): S’inclou un nou apartat 6 a l’artícle 18 amb la següent redacció:

«6. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar el percentatge d'aforament previst en l'apartat 1  d'aquest article, així com el relatiu a l'ocupació de les terrasses a l'aire lliure previst en l'article 15.1  de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, sempre que els mateixos no siguin inferiors al trenta per cent ni superiors al cinquanta per cent.»

Ús de les Platges (es modifica l'article 46)

«Article 46. Ús de les platges. El trànsit i permanència a les platges, així com la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, es realitzaran en els termes previstos en l'apartat 2 de l'article 7[2] d'aquesta ordre, sempre que en aquest últim cas es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, i que es mantingui una distància mínima de dos metres entre els participants.

Es permet l'ús de dutxes i neteja peus a l'aire lliure, banys, vestuaris i altres serveis públics similars. La seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas podran comptar amb el seu acompanyant. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció de les referides condícies garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests.

Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja i les seves instal·lacions, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari, complint per a això amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries.

La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos metres respecte a altres usuaris, EXCEPTE en el cas de banyistes convivents o que no superin el nombre màxim de persones previst en l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta ordre. Les gandules d'ús rotatori hauran de ser  netejades i desinfectades quan canviï d'usuari.

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament a les platges a fi d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, dos metres entre banyistes. Així mateix, a l'efecte de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l'accés als aparcaments a fi de facilitar el control de l'aforament de les platges.

A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament quatre metres quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de sis metres a comptar des de la riba en plenamar.

Els ajuntaments asseguraran que es realitza una neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges usant  substàncies que no resultin perjudicials per al medi ambient.

Es recordarà als usuaris mitjançant cartelleria visible o altres mitjans les normes d'higiene i prevenció a observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb el *COVID-19.

Guinguetes:

Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regiran pel que s'estableix en aquesta ordre per al règim d'hostaleria i restauració, sense perjudici del que es disposa en la legislació sectorial aplicable.

Activitats nàutiques

Els responsables de negocis de motos aquàtiques, patins i de qualsevol altre element esportiu o d'esbarjo hauran de complir amb els disposat en les ordres específiques per a comerç minorista i, de manera particular, en tot el que es refereix a higiene i desinfecció. Tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.»

Turisme Actiu i de Natura.- Es modifica el Capítol XI que queda redactat en els següents termes:

Grups d’usuaris (Article 47).- es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a vint persones, en les mateixes condicions que les establertes en aquest article[3].

Reobertura dels parcs naturals (Article 47 bis. Condicions per a la reobertura)

Es podrà procedir a la reobertura dels parcs naturals sempre que no se superi el vint per cent del seu aforament màxim permès.

Als parcs naturals que reobrin d'acord amb el que es preveu en el paràgraf anterior, els seran aplicable els apartats 2 a 4 de l'article 47 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig[4]

Ús de Telefèrics: (Article 47 ter. Condicions per a la reobertura dels telefèrics)

Es podrà procedir a la reobertura dels telefèrics sempre que, en cada cabina, no se superi el cinquanta per cent de la seva ocupació màxima permesa.

Per al desenvolupament d'aquesta activitat, serà necessari dur a terme una neteja i desinfecció de la instal·lació amb caràcter previ a la seva reobertura. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció diària de la mateixa en els termes previstos en l'article 6[5].

Cabines amb seients: Quan en les cabines existissin seients, els usuaris hauran de romandre sempre asseguts, guardant una distància de separació d'almenys un seient entre persones o grups de no convivents.

Cabines que no comptin amb seients: en el sòl s'hauran d'utilitzar vinils de senyalització, o altres elements similars, indicant la distància mínima de seguretat.

S'haurà de posar a la disposició del públic, i en tot cas en l'entrada de la instal·lació, dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.»

 

[1] Artículo 7. Libertad de circulación “.(…) 2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas convivientes.”

[2] Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad│ CAPÍTULO II Flexibilización de medidas de carácter social│ Artículo 7. Libertad de circulación. 2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de quince personas, excepto en el caso de personas convivientes.”

[3] ORDEN SND/399/2020, DE 9 DE MAYO, PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL, ESTABLECIDAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DE LA FASE 1 DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD │ Capítulo XIV. Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y naturaleza │Artículo 47. Turismo activo y de naturaleza. 1. Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de un máximo (…), por empresas registradas como empresas de turismo activo en la correspondiente administración competente, en las condiciones previstas en los siguientes apartados. Estas actividades se concertarán, preferentemente, mediante cita previa. 2. Las actividades de turismo activo no se podrán realizar en establecimientos o locales destinados a esta actividad, cuyas zonas comunes deberán permanecer cerradas al público, salvo las correspondientes a la zona de recepción y, en su caso, aseos y vestuarios, que deberán disponer de jabón desinfectante para el lavado de manos y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 3. El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo 6.5. 4. En las actividades se garantizará la distancia de seguridad interpersonal de dos metros. Cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, se deberán utilizar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. El equipamiento necesario para facilitar la actividad se desinfectará de acuerdo con las medidas higiénico-sanitarias establecidas tras cada uso por el cliente.

[4] Veure nota al peu anterior (3)

[5] ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE MAYO, PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DE LA FASE 2 DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD │ CAPÍTULO I Disposiciones generales│ Sección 2.ª Medidas de higiene y prevención │Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden. 1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas: a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta orden haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 7. Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día. 8. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las especificidades en materia de limpieza y desinfección establecidas en esta orden para sectores concretos