NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRÀMIT DE PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIO RESPONSABLE DE FORÇA MAJOR PARCIAL O TOTAL PER A l'APLICACIÓ DE LES EXEMPCIONS DE COTITZACIÓ PREVISTES EN EL RDL18/2020

El passat dia 13 de maig de 2020 va entrar en vigor el Reial decret llei 18/2020 de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Aquesta norma estableix que a partir de la seva entrada en vigor les empreses que estiguessin aplicant mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada a l'empara d'un *ERTE per força major tramitat a l'empara de l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, es trobaran en una de les següents dues situacions:
 
1a.- Força major total:
 
Es troben en situació de força major total les empreses que a partir del dia 13/05/2020 continuïn impossibilitades per a recuperar la seva activitat normal i continuïn aplicant sense variacions les mesures de suspensió de contractes i/o de reducció de jornada inicialment notificades i aplicades en el *ERTE. Per aquesta impossibilitat s'entén que les causes motivadores del *ERTE, que són causes externes relacionades amb decisions adoptades per les autoritats competents per raons de salut pública que van modificant la seva intensitat i graduació, no els permeten incrementar la seva activitat per sobre d'aquestes mesures.
 
Exemple:
 
Una discoteca o un gimnàs són establiments en els quals es desenvolupen activitats esportives i/o d'oci, l'obertura i el funcionament del qual continuen, avui dia, afectats per la suspensió d'activitats decretada amb l'estat d'alarma. (art. 10.3 RD 463/2020) Aquestes empreses no poden, avui dia, recuperar parcialment la seva activitat.
 
2a.- Força major parcial:
 
Es troben en situació de força major parcial les empreses que a partir del dia 13/05/2020, tinguin permès recuperar parcialment la seva activitat a resultes de les decisions adoptades per les autoritats competents per raons de salut pública. Les empreses que es trobin en aquesta situació hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació d'ocupació en la mesura necessària per al desenvolupament de l'activitat recuperable, variant les mesures inicialment adoptades i prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.
 
Exemple:
 
Un comerç minorista o un local on es desenvolupin serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, poden reobrir al públic i reprendre la seva activitat en les condicions i amb els requisits establerts en l'article 11 de l'Ordre *SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
 
Cada empresa que a l'entrada en vigor del RD-llei 18/2020 estigués aplicant un *ERTE per força major ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la situació de força major total o parcial en la qual es troba, sol·licitant l'aplicació de les exempcions corresponents a l'una o l'altra situació.
 
Aquesta comunicació ha de realitzar-se per cada codi de compte de cotització en el qual a 13/05/2020 figurin persones treballadores respecte de les quals prèviament s'hagi informat la seva inactivitat per l'aplicació de mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada. La comunicació es formalitza mitjançant una declaració responsable presentada telemàticament a través del sistema XARXA, que s'haurà de presentar abans de sol·licitar la liquidació de quotes corresponent.
 
La declaració responsable, segons els aclariments del Butlletí de Notícies XARXA 12/2020, de 19/05/2020, es recomana realitzar-la:
 
- En els primers dies del mes de juny, es recomana realitzar les declaracions de força major total i les declaracions de força major parcial derivades de causes que permetin la recuperació de l'activitat entre els dies 13 i 31 de maig.
 
- En els primers dies del mes de juliol i només les empreses que no haguessin comunicat la recuperació parcial d'activitat entre els dies 13 i 31 de maig, hauran de declarar la força major total si aquesta continua durant tot el mes de juny, o la força major parcial si estan afectades per causes que permetin la recuperació de l'activitat entre els dies 1 i 30 de juny.
 
Les exempcions aplicables a les cotitzacions a la seguretat social són les següents:
 
1.- Empreses que declarin força major total al maig i juny de 2020: 1.1.- De menys de 50 treballadors a 29/02/2020: 100%
1.2.- De 50 o més treballadors a 29/02/2020: 75% de l'aportació empresarial.
 
(Als treballadors que es mantinguin en situació de suspensió entre els dies 1 i 12 de maig també se'ls aplicaran aquestes exempcions).
 
2.- Empreses que declarin força major parcial al maig o juny de 2020: 2.1.- Declaració de força major parcial al maig de 2020:
2.1.1.- De menys de 50 treballadors a 29/02/2020:
 
85% de l'aportació de l'empresa respecte de les persones treballadores i pel període del mes de maig en el qual hagin recuperat activitat.
 
60% de l'aportació de l'empresa respecte de les persones treballadores que continuïn amb el contracte de treball suspès.
 
2.1.2.- De 50 o més treballadors a 29/02/2020:
 
60% de l'aportació de l'empresa respecte de les persones treballadores i pel període del mes de maig en el qual hagin recuperat activitat.
 
45% de l'aportació de l'empresa respecte de les persones treballadores que continuïn amb el contracte de treball suspès.
 
2.2.- Declaració de força major parcial al juny de 2020: 2.2.1.- De menys de 50 treballadors a 29/02/2020:
70% de l'aportació de l'empresa respecte de les persones treballadores i pel període del mes de juny en el qual hagin recuperat activitat.
 
45% de l'aportació de l'empresa respecte de les persones treballadores que continuïn amb el contracte de treball suspès.
 
2.2.2.- De 50 o més treballadors a 29/02/2020:
 
45% de l'aportació de l'empresa respecte de les persones treballadores i pel període del mes de juny en el qual hagin recuperat activitat.
 
30% de l'aportació de l'empresa respecte de les persones treballadores que continuïn amb el contracte de treball suspès.
 
(Als treballadors que recuperin activitat entre els dies 1 i 12 de maig també se'ls aplicaran aquestes exempcions a partir del dia en què l'hagin recuperat).