El Govern duu a terme la consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret de desenvolupament de la Llei de l'Estatut del treball autònom a Catalunya

La norma constitueix una oportunitat per construir un veritable espai de concertació social específic en l’àmbit del treball autònom

El Govern ha decidit dur a terme la consulta prèvia relativa a l’elaboració del Projecte de decret de desenvolupament de la Llei l’Estatut del treball autònom a Catalunya. L’elaboració i tramitació d’aquest nou projecte de decret constitueix una oportunitat per construir un veritable espai de concertació social específic en l’àmbit del treball autònom com a mecanisme per afrontar millor els reptes de futur que presenta el món del treball.

Amb aquest Decret es pretén impulsar un Consell de Treball Autònom de Catalunya, constituït l’any passat, i és fruit també dels treballs de concertació ja iniciats al si d’aquest òrgan.

Ara es fa necessària una nova regulació i modificació de l’anterior decret, el 18/2010 de 23 de febrer, per adequar millor aquests reptes i les necessitats de futur del món del treball autònom, les fronteres amb el treball per compte d’altri i promoure el diàleg i concertació per la negociació i els consensos dels agents socials en relació amb aquest col·lectiu, unes 500.000 persones a Catalunya

El projecte de decret proposa aquests objectius:

a) Definir la concertació i el diàleg social del treball autònom a Catalunya per al seu progrés i promoció i, alhora, regular la resolució dels conflictes per la via de la negociació i l’establiment d’acords i consensos que el millorin, així com definir l’espai per definir mesures d’impuls i consolidació del treball autònom.

b) Revisar la regulació del Consell Català del Treball Autònom, consell consultiu en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom, com a espai de concertació i el diàleg socials del treball autònom a Catalunya, així com la seva composició.

c) Regular el Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya i l’adaptació a la LLEI 30/2015, de procediment administratiu comú, així com la seva adaptació a l’administració electrònica.

d) Definir els procediments del dipòsit i la publicitat dels acords d’interès professionals a Catalunya i l’adaptació a la LLEI 30/2015, de procediment administratiu comú, així com la seva adaptació a l’administració electrònica.

e) Establir les condicions i el procediment per a la determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom.

f) Regular la conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de les persones treballadores autònomes econòmicament dependents.