Reials decrets sobre igualtat retributiva i relatiu als plans d'igualtat

El Consell de Ministres va aprovar ahir dos Reials decrets per aportar més claredat a allò que ja s’apuntava al RD6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Aquests dos textos han estat el resultat de mesos de treball en la mesa de diàleg amb tots els agents socials que va finalitzar al juliol d’aquest any, amb la signatura de sindicats i govern, però sense l’aprovació de la patronal que va participar al llarg de la negociació.

La nova legislació fa referència, d’una banda, al Reial decret sobre igualtat retributiva que, com a principal novetat, garanteix l’accés de les persones treballadores a la informació retributiva.

D’acord amb el que apuntava la ministra de treball, Yolanda Díaz, davant d’un incompliment d’un dret fonamental, com és el de la igualtat d’oportunitats en tots els seus vessants, s’obre la porta a invertir el principi del dret processal, tot permetent-se la inversió de la càrrega de la prova. És a dir, en cas que una persona denunciï una discriminació en matèria retributiva, serà l’organització qui haurà d’aportar una justificació objectiva que no estigui motivada per raons de sexe.

Aquesta normativa, més enllà del fet que totes les organitzacions han de tenir un registre salarial,[1] d’acord amb el que preveu l’article 28 de l’ET, també fa referència explícita a la necessitat de començar a treballar en valoracions de llocs de treball en perspectiva de gènere, ja que aquest instrument té per objectiu realitzar una estimació global de tots els factors que concorren o poden concórrer en un lloc de treball i, per tant, permetrà fer una anàlisi ajustada de la bretxa salarial.

 

Per altra banda, el Reial decret relatiu als Plans d’igualtat i el seu registre estableix la vigència dels Plans que no podrà ser superior als 4 anys i també  reforça el paper de la negociació en tota la fase diagnòstica i de disseny dels Plans. A aquest efecte, és imprescindible la creació d’una comissió negociadora a l’inici del projecte, la qual serà la responsable de treballar al llarg de l’elaboració del Pla i de validar-lo. En les organitzacions que no disposen de representació sindical es preveu la creació d’una comissió negociadora formada pels sindicats més representatius del sector al qual s’adscriu l’empresa.

També s’obre la porta a crear Plans d’igualtat -que no diagnosis- únics, en el cas dels grups d’empresa.

Totes aquestes novetats seran efectives al cap de 6 mesos des de l’entrada en vigor dels Reials Decrets. Per a qualsevol dubte o necessitat que pugui sorgir a les vostres organitzacions, des del Departament Jurídic de PIMEC quedem, com sempre, a la vostra disposició.

 

[1] Les entitats de menys de 10 persones podran tenir un registre salarial simplificat.