Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2018

La Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2018, va ser aprovada per la Comissió Directora de Seguretat Alimentaria (CDSA) el dia 27 d’octubre. Aquest document, que s’elabora en compliment del que estableix la Llei 18/2009 de salut pública, recull els principals indicadors de seguiment de la s seguretat alimentària a Catalunya i fa una anàlisi dels resultats de cada any així com de les tendències en els darrers anys.

L’anàlisi de la situació s’efectua mitjançant el seguiment de diferents indicadors quantitatius com són les dades d’incidència de malalties, de prevalença i d’exposició als perills alimentaris, així com el grau de compliment de les normes vigents orientades a garantir la innocuïtat dels aliments. Es recullen també les dades quantitatives en àmbits com la qualitat i el benestar animal, entre altres qüestions relacionades amb la seguretat alimentària així com informació qualitativa que permet completar l’anàlisi de la situació tenint en compte els assumptes que han estat objecte d’atenció tant per part de la ciutadania com en àmbits professionals.

La informació recollida a la memòria 2018  mostra una situació estable amb nivells elevats de conformitat en la majoria dels paràmetres analitzats.

Descarregueu-vos-la aquí