La bretxa salarial a Catalunya se situa en el 22,2% l'any 2018

L’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat l’estudi “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones”.

Entre les principals conclusions de l’estudi, elaborat amb les dades de 2018, les últimes disponibles, destaquen que les dones guanyen de mitjana un 22,2% menys que els homes en termes anuals.

Així, la desigualtat salarial continua sent una de les manifestacions més punyents de la discriminació que pateixen les dones en el món del treball, a més d’una de les principals causes de l’empobriment femení.

Principals dades de l’estudi

 • El salari mitjà anual masculí es va situar en 28.640,2 euros, mentre que el femení va ser 6.350,3 euros inferior, en concret 22.289,9 euros (-22,2%).
 • Les diferències salarials entre homes i dones s’amplien al llarg de la vida laboral. Les dones assoleixen el seu màxim salarial entre els 35 i 44 anys (23.847€) i els homes l’aconsegueixen a partir dels 55 anys (32.313€).
 • Per nivell formatiu, les dones tenen pitjors salaris en tots els nivells, i destaca la diferència entre les persones menys formades (educació primària), en què el salari brut mitjà anual de les dones és un 34,7% el dels homes.
 • Per antiguitat a l’empresa, la bretxa salarial arriba al 24,5% entre 11 i 20 anys a l’empresa i en el tram de 30 i més anys per la menor presència de dones en llocs de més responsabilitat, l’efecte de més jornades parcials i les responsabilitats de cura en cada moment.
 • Per tipus de jornada laboral, la bretxa salarial de gènere és més alta en el temps parcial (16,3%) que en el temps complet (14,3%), cosa que evidencia que les feines ocupades per dones a temps parcial són menys valorades.
 • Per tipus de contracte, les desigualtats salarials per sexe són de major magnitud entre les persones que treballen amb contracte indefinit. Les dones cobren un 24,3% menys que els homes amb contracte indefinit, enfront del 7,6% quan tenen contracte temporal.
 • Per gran sector d’activitat, la bretxa salarial és del 19,8% a la indústria, i d’un 21,3% a serveis.
 • Per activitats econòmiques, les dones s’ocupen, en major mesura, en sectors de menys nivell retributiu, principalment en les tres activitats amb guany per hora menors, on la representació de les dones és del 49,7% (hostaleria), del 67,5% (comerç al detall) i del 53,3% (activitats administratives i serveis auxiliars).
 • La bretxa salarial del grup ocupacional de treball de restauració, serveis personals i venedors/es és la més alta (33,7%), amb una taxa de feminització del 63,5%.
 • Per dimensió de l’empresa, la bretxa serial és del 38,5% en les de menys de 10 treballadors/es, i del 25,4% a les de 500 o més.
 • Per tipus de control de l’empresa, la bretxa salarial és menor quan el control és públic (10,8%) i es duplica quan la titularitat és privada (26,2%)
 • L’anàlisi de la distribució salarial mostra el major risc de feminització de la pobresa: hi ha una major proporció de dones que d’homes en rangs salarials inferiors i les dones representen el 66% de les persones assalariades a Catalunya amb un guany per hora baix.
 • Pel que fa a la composició del salari mensual, entre les dones té un major pes el salari base, mentre que entre els homes tenen més importància els complements salarials i els pagaments per hores extraordinàries, que estan relacionats amb el temps de treball i la disponibilitat horària.

Et recordem que PIMEC organitza la trobada digital Novetats sobre el Pla d’Igualtat per a pimes