Les ordenances fiscals d'Olesa de Montserrat d'aquest 2022 es modifiquen en base a l'increment de l'IPC

Aquesta modificació només afecta tres tributs: l’Impost de Béns Immobles (IBI); la taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids; i la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

 

L'actualització es fa en base a l'increment de l'IPC. En el cas de l’IBI, l’increment per als béns urbans i els béns rústics és del 3,05%, mentre que per als usos industrials és d’un 10% en aquelles indústries amb un valor cadastral superior a 250.000.

 

També s’han modificat les bonificacions, perquè si en coincideixen diverses, s’aplicarà la de més quantia; i els terminis de fraccionament, que passen de quatre a cinc.

 

Pel que fa a la taxa de residus sòlids urbans, s’incrementa en un 8% la quota tributària per als habitatges. i en un 12% la dels comercials. L’objectiu és assolir progressivament un grau de cobertura òptim dels costos del servei.

 

Aquest increment en la taxa suposa uns 9 € anuals per a un habitatge tipus, i uns 16 € anuals per a un comerç d’uns 100 m2. En el cas de grans superfícies, com els supermercats, l’increment és d’uns 110 € a l’any.

 

També es modifiquen els coeficients reductors socials amb la mateixa finalitat i els ambientals s’incrementen per incentivar l’ús de la deixalleria.

 

Finalment, i pel que fa a la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb de taules i cadires, se simplifiquem barems i es modifica la quota tributària, que calcula el preu en base a una unitat de taula més quatre cadires. També se simplifica el tràmit per fer la petició d’ocupació de l’espai públic.

 

L’ordenança manté tres períodes d’aplicació: de gener a desembre, d’abril a octubre, i de juny a l’11 de setembre. I en els tres períodes la quota anual a satisfer es rebaixa entre 20 i 25 € depenent el període.  

 

Les ordenances fiscals i bonificacions del 2022 es van aprovar al ple municipal del mes d’octubre.

 

En aquest enllaç podeu consultar les ordenandes fiscals i preus públics 2022.