Avís legal / Política de Xarxes Socials

AVIS LEGAL

 1. OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.fihr.cat del qual és titular FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ, (en endavant FIHR)

La navegació pel lloc web de  atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions sense avís previ de FIHR cas en el que es procedirà a la seva publicació i avis el mes aviat possible.

Es recomanable llegir detingudament el seu contingut en cas de voler accedir i fes us de la informació i dels serveis oferts en aquesta web.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant al FIHR o davant de tercers, de qualssevol dany i/o perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada queda expressament prohibida, pel qual FIHR es reserva el dret de denegar o retirar l’accés i el seu us en qualsevol moment.

 

 1. IDENTIFICACIÓ

FIHR en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa del següent:

 • La seva denominació social és: FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ
 • El seu CIF es: G60006517
 • El seu domicili social es a: C/ Sabino de Arana, n.º 38, 1º 2ª, 08028 Barcelona
 • Consta inscrita al Registre de l’Oficina de Dipòsit d’estatuts i organitzacions sindicals i empresarials de l’àmbit de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Secció de Registres Laborals, Exp. Núm. 920801793/08/2/2.
 1. COMUNICACIONS

Para comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que li detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FIHR es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, FIHR condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FIHR i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de FIHR i a no fer-los servir per, entre d'altres:

 1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de FIHR o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FIHR presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de FIHR o de tercers i, en cas de fer-ho, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de FIHR o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari o de les administracions públiques.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense sol·licitud prèvia o sense consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra de la qual la propietat pertany a FIHR, sense que puguin entendre cedits a l' usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de FIHR, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre FIHR i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del FIHR dels seus continguts o serveis .

FIHR no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

FIHR exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d'exemple, FIHR no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, FIHR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. FIHR no pot garantir ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. FIHR no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a FIHR identificant degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FIHR per sí mateixa o com cessionària, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol informatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotipus, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat de FIHR. Seran, per conseqüent, obres protegides com propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, como els tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense la autorització de FIHR.

L’usuari se compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FIHR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc duro del seu ordinador o a qualsevol altre suport física sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu us personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal·lat en les pàgines de FIHR.

 1. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FIHR es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FIHR te el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

La llengua utilitzada serà el català.

 

POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal d’anunciar els seus productes i serveis.

DADES DE FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ:

G60006517

C/ Sabino de Arana, n.º 38, 1º 2ª, 08028 Barcelona     

info@fihr.com

www.fihr.cat  

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ, mostrant així interès en la informació que s’anunciï a la xarxa. Al unir-se a la nostre pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil. 

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així como configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ te accés i tracta aquella informació pública del usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, nomes son utilitzades dins de la pròpia xarxa social i en cap cas son incorporades a cap fitxer, sense sol·licitar prèviament el consentiment exprés del interessat.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels que vostè disposa i que poden ser exercits davant FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ, d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, ha de tindre en compte que donada la pròpia funcionalitat de las xarxes socials, normalment haurà d’exercir els seus drets davant la pròpia xarxa social.

FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil del usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ.
 • Enviar missatges personals e individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions del estat de la pàgina que es publicaran al perfil del usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per fer-ho haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat. 

DADES DE MENORS

L’accés i registre a aquesta xarxa social esta prohibit per a menors de setze (16) anys. L’accés al lloc oficial de FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ també esta prohibit per a menors de setze (16) anys. Per la seva part, si l’usuari no compleix aquest requisit, FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ els informa de la necessitat de tenir l’autorització dels seus pares, tutors o responsables legals per accedir i utilitzar el lloc oficial de FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ.

FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús del seu lloc oficial per menors o usuaris que no compleixin els requisits prèviament mencionats, sent en qualsevol cas, els seus representants legals els únics responsables.

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada s’uneixi a la pàgina de FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles de atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o l’honor, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquest supòsits, FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, i/o sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ no es fa responsable dels continguts que lliurement hagi publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, pel qual ell mateix es el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades a cap altre fitxer per part de FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ, però sí que romandran a la xarxa social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els que podrà participar l’usuari adherit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzin amb aquest motiu la plataforma de la xarxa social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altre norma que sigui d’aplicació.

La xarxa social no patrocina, avala, ni administra i/o està associada de ninguna manera, a ninguna de les nostres promocions.

PUBLICITAT

FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ utilitzarà la xarxa social per anunciar els seus productes i serveis, en qualsevol cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD, de la LOPDGDD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ per que també ells puguin gaudir de les promocions ofertes o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:

Facebook:          https://www.facebook.com/Fihrt/  

Twitter:              https://twitter.com/gerenciafihr


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de cookies.