Transparència

Transparència FIHRT (abans FIHR)

INSCRIPCIÓ

La FEDERACIO INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIO i TURISME, FIHRT, va veure la llum com a Federació d’Associacions d’empresaris d’Hostaleria i Restauració de la provincia de Barcelona, el 27 de febrer 1992, sota la denominació de GREMI INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ (GIHR), com a resposta a les necessitats dels Gremis d’hostaleria de les comarques de la provincia de Barcelona.

La FIHRT pren el seu actual nom, com a conseqüència de l’acord près per unanimitat dels seus membres, l’Estiu de 2001, adeqüant d’aquesta manera la real situació participativa de l’entitat associativa, que més que un Gremi, suposava la unió d’aleshores, dotze Gremis.

La FIHRT es troba configurada com a entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses i professionals, autonoms i empresaris, que així ho desitgin.

Concretament, inclourà aquelles Empreses que dediquin la seva activitat a Hotels, Hostals, Pensions, Cases d' Hostes, Residències, Restaurants, Cases de Menjars, Cafès, Bars, Cafeteries, Campaments Turístics (Càmpings), Discoteques, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment, operadors turístics i activitats d’agències de promoció turística i d’agències de viatges, serveis de reserves i en general qualsevol establiment que la activitat estigui inclosa en el grup 671, 672, 673, 674, 675, 676, 681, 682, 683, 684, 687, 791, 931, 932 i i 969.1 de les vigents tarifes de l’actual Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

La FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME, FIHRT, consta inscrita al Registre de l’Oficina Pública de Dipòsit d’estatuts i organitzacions sindicals i empresarials de l’àmbit de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Secció de Registres Laborals, Exp. Núm. 920801793/08/2/2.

NORMATIVA APLICABLE

Constituïda a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, la Llei 19/1977, d’1 d’abril, d’associació sindical i del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions i consta inscrita a l’Oficina Publica de Dipòsit d’Estatuts d’Organitzacions Empresarials i Sindicats de treballadors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. La citada Associació es subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts i a la Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i està dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessàries per a la realització dels seus fins.


SUBVENCIONS

La FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME, FIHRT, ha rebut les següents subvencions en ordre a desemvolupar el seu PROJECTE D’INNOVACIÓ TECNOLOGICA I ACTUACIONS DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DELS GREMIS I ELS SEUS ASSOIATS

Generalitat de Catalunya

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

 

A.Subvencions


Exercici 2015 –  5.354,02€ - Import atorgat a través del procediment de subvencions publiques, i que ha estat destinat a l’execució dels següents projectes:

  • Desenvolupament web              
  • Newsletter i xarxes
  • Hosting i domini:                                           
  • Costos de gestió

En cap d’aquests casos el finançament públic rebut supera el 50% del cost total del projecte

---------------------------------------------

Exercici 2016 – 6.615,00€ - Import atorgat a través del procediment de subvencions publiques., i que ha estat destinat a l’execució dels següents projectes:

  • Línia d'actuació 1

-Desenvolupament intranet
-Creació agenda d'activitats
-Manteniment Newsleter
-Hosting

  • Línia d'actuació 2

-Codi Ètic
-Restauració sense gluten
-Taller de gestió de la reputació on line
-Campanya assessorament personalitzat

  • Costos de gestió

En cap d’aquests casos el finançament públic rebut supera el 50% del cost total del projecte.

---------------------------------------------

Exercici 2017 – 16,893,50€ - Import sol.licitat a través del procediment de subvencions publiques., i que ha estat destinat a l’execució dels següents projectes:

  • Línia d'actuació 1                  

-Desenvolupament intranet
-Creació Recull Convenis                         
-Creació Col·lectius de Cuina                 
-Manteniment Newsleter                       
-Hosting, Domini i gestió Intranet       
-Aplicació mòbil FIHR i Gremis           

  • Línia d'actuació 2                    

-Taller de Turisme Sostenible 
-Organització de Tallers Turisme Sost.
-Taller millora presència digital              

  • Costos de gestió

Pendent de Justificació i Liquidació.

En cap d’aquests casos el finançament públic rebut supera el 50% del cost total del projecte.