Convocatòria del Programa TU+1 de subvencions a la contractació per a autònoms sense treballadors

Us informem que s’ha publicat una nova convocatòria de la línia de subvencions per a autònoms, a través del programa “TU+1”, mitjançant el qual es pretén fomentar la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense assalariats a càrrec, amb la finalitat que aquesta contractació pugui repercutir favorablement sobre el creixement del negoci d'aquests autònoms i millorar l’ocupació. La convocatòria compta amb un pressupost de 15 milions d'euros.

Podran ser beneficiaris els autònoms i autònomes i les societats limitades unipersonals (SLU) quan no tinguin persones treballadores a càrrec. En el cas de les SLU no es podrà sol·licitar una subvenció per la persona física autònoma societària i una altra per la SLU sinó que, únicament, es podrà demanar per a la SLU (explotadora de l’activitat).

També podran ser beneficiaris d'aquest ajut els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció: Treballadors/es autònomes econòmicament dependents (TRADE), persones d’alta al règim de professionals autònomes per col·laboració familiar, les societats civils privades i altres societats (a excepció de les SLU).

L’actuació subvencionada consistirà en la formalització d'un contracte de treball indefinit, durant un període mínim temporal de 18 mesos, realitzat a una persona en situació d'atur inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO). El període de contractació subvencionat per aquest ajut és de dotze mesos, però s’ha de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de divuit mesos.

Es concedeix un import màxim de fins a 19.745,00 euros per a cadascun d’aquests autònoms o societats limitades unipersonals (SLU) sense treballadors a càrrec que formalitzin un contracte indefinit a jornada completa, o en el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball i l’import serà proporcional a la jornada que realitzi el treballador. 

La sol·licitud de la subvenció s'haurà de presentar prèviament a la contractació. El contracte s’haurà de formalitzar com a màxim 2 mesos després de la resolució d'atorgament de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licitud s’inicia el dia 5 de setembre del 2023 a partir de les 9:00 i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 28 de setembre de 2023.

Consulta la informació ampliada a la convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=967766

Ordre bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8938/1980265.pdf

Modificació Ordre de Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8938/1980265.pdf