Sentència de l'Audiència Nacional sobre dades que s'han d'incorporar al Registre Retributiu i a l'auditoria retributiva

La sentència de l’Audiència Nacional emesa el passat 23 de febrer de 2023 resol la controvèrsia que se centra a determinar si l'empresa, quan ha de confeccionar el registre retributiu i l'auditoria retributiva, està obligada a determinar en tots els llocs de treball la retribució mitjana, encara que siguin llocs de treball en què tan sols prestin serveis persones treballadores d'un únic sexe o en què només hi hagi un treballador/a, o si, tal com estableix la legislació en matèria de protecció de dades, s'eximeix de proporcionar aquesta obligació.

L’elaboració d'un registre retributiu i l'auditoria salarial són obligacions de caràcter documental que va introduir en la nostra legislació el RD Llei 6/2019 d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació. En els articles 1 i 2 va donar una nova redacció a l'article 46 de la LO 3/2007, d’igualtat efectiva entre dones i homes, així com l'article 28 de l'ET. Posteriorment, van ser desenvolupades pel RD 902/20202, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

La sentència conclou que eliminar determinades dades d’alguns llocs de treball pel fet d'estar ocupats per una sola persona d'un sexe o pel fet de ser identificable la retribució que es percep, contradiu la legislació vigent perquè priva tant el registre com l'auditoria retributiva d'elements necessaris per identificar possibles discriminacions indirectes per raó de sexe en matèria de retribució.

Així mateix, s'estableix que la llei de protecció de dades recull que el tractament de dades pot ser lícit sense el consentiment de l’interessat o interessada quan sigui necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per tercers, sempre que per damunt d'aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de la persona interessada que requereix la protecció de dades personals. Pel que s'ha exposat, la sentència conclou que el dret individual del titular de les dades decau, davant la finalitat legítima de garantir el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i evitar que es produeixi qualsevol discriminació directa o indirecta per raó de sexe, recordant que existeix una obligació per part dels representants de les persones treballadores de guardar sigil respecte a les dades proporcionades.

Per tot el que s'ha exposat, podem concloure que, per poder garantir el compliment del marc legal actual, s’han d’incloure totes les dades en el registre retributiu i l'auditoria salarial.

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC