FAQs

Davant la situació d’emergència internacional declarada per la Organització Mundial de la Salut com a conseqüència de la propagació del coronavirus, i per tal de donar resposta a les situacions de complexa gestió de temàtica laboral, les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir en la mesura del possible l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.

Per aquest motiu, es recomana la elaboració d’un Protocol d’actuació laboral intern, en el que s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.

En quant a les mesures a prendre amb la plantilla, és recomanable recordar a les persones treballadores les mesures de protecció individual del Ministeri de Sanitat, així com el procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant la exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2).

Així mateix, es recorda que ahir 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta situació implica, a efectes laborals:

 • Declaració d’estat d’alarma a tot el territori nacional, durant un període de 15 dies naturals.
 • Limitació de la llibertat de circulació de les persones durant la vigència de l’estat d’alarma, estant permès el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
 • Es suspèn l’apertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equipaments tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. La permanència a aquests establiments ha de ser l’estrictament necessària per a que els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de productes als establiments.
 • Suspensió de les apertures de museus, arxius, biblioteques, així com tots els locals i establiments que desenvolupin espectacles públiques, activitats esportives i d’oci indicats a l’annex del Reial decret. També es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis d’entrega a domicili.
 • Es suspenen els terminis previstos a les lleis processals per totes les ordres jurisdiccionals, iniciant-se de nou els terminis un cop perdi la seva vigència el Reial decret. Aquesta interrupció no serà d’aplicació en els supòsits de conflicte col·lectiu de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

En l’actualitat, el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, que depèn de la Direcció General de Salut pública, Qualitat i Innovació (Ministeri de Sanitat), ha determinat al seu Procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), actualitzat en data 27 de febrer de 2020, que es consideren casos en investigació del SARS-CoV-2 els que compleixen algun d’aquests criteris:

 • Persona amb quadre clínic compatible amb infecció respiratòria aguda (tos, febre, dispnea) de qualsevol gravetat i que en els 14 dies previs a l’inici dels símptomes hagi estat en una de les àrees amb evidència de transmissió comunitària (les quals es poden consultar al present enllaç) o que hagi estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat.
 • Persona hospitalitzada per infecció respiratòria aguda amb criteris de gravetat, en què s’hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses.

Així mateix, l’esmentat procediment preveu que el virus SARS-CoV-2 es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions de pacients infectats. També es poden transmetre per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin.

Per tant, no s’ha pogut determinar que el virus es transmeti a través del contacte per objectes i, en conseqüència, no s’ha decretat cap mesura específica en referència als objectes/materials provinents d’aquestes regions, per la qual cosa, de moment i fins que no hi hagi cap novetat, s’ha de seguir actuant amb normalitat, tenint en consideració les mesures preventives establertes a l’ordenament jurídic, contingudes al Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina.

És important que les empreses implementin mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i proporcionant mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials).

Actualment, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha emès el Criteri 2/2020, en virtut del qual es preveu que els períodes d’aïllament preventiu a què siguin sotmeses les persones treballadores com a conseqüència del virus SARS-CoV-2 seran considerats com una situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna.

Per tant, si una persona treballadora ha estat a una regió mundial amb alta incidència/afectació del virus o ha estat en contacte amb algú que tingui els símptomes, la persona treballadora ha de romandre al seu domicili i posar en coneixement de les Autoritats Competents aquesta circumstància (a Catalunya, telèfon 061).

Per últim, les Autoritats Sanitàries no preveuen l’obligació de prendre cap mesura de prevenció específica per a aquelles persones que no tinguin obligació d’estar en situació d’aïllament.

Actualment, l’Administració ha recomanat que, tret de casos excepcionals, les persones s’abstinguin de realitzar viatges a la Xina o a qualsevol altra regió mundial on hi hagi una alta incidència/afectació del virus, per la qual cosa la persona treballadora podria arribar a negar-se, emparada en aquesta recomanació, a fer un desplaçament a aquestes zones/regions.

En aquest sentit, es recomana fer una revisió de la política de desplaçaments i reunions d’empresa, així com considerar la repatriació d’aquelles persones desplaçades a zones declarades per les autoritats com de risc.

En quant al lloc de treball, es recomana en la mesura del possible fer ús de les alternatives existents de treball (teletreball, flexibilitat horària o bosses horàries).

Mentre per part de l’Administració no s’imposin eventuals mesures extraordinàries per poder aplicar una mesura com és un ERO temporal, regulat a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, s’han de seguir els procediments legalment establerts. El Reial Decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, no estableix un procediment diferent al establert legalment.

Per tant, en l’actualitat, tret que com a conseqüència d’aquesta afectació es produeixin per a l’empresa causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, o derivades de força major, no és possible dur a terme un ERO temporal.

L’ERO temporal pot tenir com a objectiu:

 • La suspensió dels contractes de treball (47.1 ET) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, quan el cessament de l’activitat que venia desenvolupant la persona treballadora afecti a dies complerts, continuats o alterns, durant al menys una jornada ordinària.
 • La reducció de la jornada (47.2 ET) per les mateixes causes, d’entre un 10% i un 70% de la jornada computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual.
 • Combinació d’ambdues mesures.

La Guia del Ministeri de Treball va establir que únicament s’apreciarà l’existència d’una força major quan les causes al·legades per l’empresa s’ajustin als supòsits establerts a la mateixa:

 • Índex d’absentisme que no possibiliti la continuïtat de l’activitat de l’empresa.
 • Per decisió de l’Autoritat Sanitària que aconselli el tancament per raons de cautela.

Per tant, tots aquells establiments o empreses que no tinguin orde de tancament, no poden fer un ERO temporal per força major i la Administració no acceptarà la seva tramitació, sinó que han de seguir els procediments legalment establerts, establint la causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció que justifiqui la mesura corresponent.

En conclusió, únicament aquelles empreses que compleixin amb els requisits determinats a la normativa podran tramitar ERO temporals per força major, pel que tota la resta de companyies han de tramitar-ho a través dels procediments establerts a l’article 47 de l’Estatut dels treballadors.

No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l’empresa no tindrà la obligació d’abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d’atur.

Si, durant el període de suspensió dels contractes de les persones treballadores, la Companyia ha de seguir cotitzant pel 100% de la quota patronal. La base de cotització serà la mitjana de les bases dels darrers sis mesos cotitzats.

Legalment, no hi ha establerta una duració màxima o mínima.

El Reial Decret 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o de reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.

Davant la situació d’emergència internacional declarada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a conseqüència de la propagació del coronavirus, i per tal de donar resposta a les situacions de temàtica laboral, les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir en la mesura que sigui possible l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.

Per aquest motiu, es recomana l’elaboració d’un protocol d’actuació laboral intern en el qual s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.

Exemples del que pot contenir el protocol:

-Implementació de mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i proporcionant mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials).

-Implementació de mesures que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar, tals com la possibilitat de fer teletreball, així com atenció de les peticions d’adaptació de jornada en virtut de l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors.

-Establiment d’un canal intern d’informació per traslladar a les persones treballadores les pautes que puguin anar indicant les autoritats competents (ministeris o l’OMS), així com possibilitar fer consultes per part d’aquestes.

Coordinació de l’activitat preventiva amb contractistes i ETT

-Si una persona treballadora és sospitosa de patir coronavirus:

 • Confinament al seu domicili i posada en coneixement d’aquesta circumstancia a les autoritats (telèfon 061).
 • Si el nivell d’absentisme és tal que no permet funcionar amb normalitat, o autoritat sanitària acorda el tancament del centre de treball, implementació de mesures organitzatives alternatives (distribució de la jornada irregular, bosses horàries, etc.) o mesures de suspensió/reducció de jornada temporals.

-Revisió de la política de desplaçaments i reunions d’empresa, i considerar la repatriació d’aquelles persones desplaçades a zones declarades per les autoritats com de risc.

A conseqüència de les consultes en relació amb l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), és important entendre les diferències legals entre un ERTO, que està fonamentat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i un ERTO per força major.

Aquesta figura jurídica es defineix en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors i el seu procediment es regula en el Reial decret 1483/2012, que serà aplicable amb independència del nombre de treballadors contractats per la companyia i sense que es tingui en compte tampoc el nombre d’afectats per la suspensió o la reducció.

1- ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció:

Té com a objectiu la suspensió dels contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, quan el cessament de l’activitat que venia desenvolupant la persona treballadora afecti dies complets, continuats o alterns, durant almenys una jornada ordinària. Un altre objectiu seria la reducció de la jornada per les mateixes causes, d’entre un 10% i un 70% de la jornada computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual.

Combinació de totes dues mesures. El procediment, regulat en el Capítol II del Reial decret 1483/2012, estableix que:

Es comunicarà a la representació legal de les persones treballadores la intenció de la companyia d’iniciar un període de consultes amb la finalitat de dur a terme aquesta mesura. La RLPT té set dies per constituir la comissió, tret que no hi hagi representació; en aquest cas es disposen de quinze dies per crear-la. Amb la comunicació s’aportarà la documentació justificativa de la mesura i del fet que es tracta d’una situació temporal.

Paral·lelament, es comunicarà a l’autoritat laboral, aportant la mateixa documentació que en el supòsit anterior. El període de consultes es negociarà en una única comissió negociadora, i ha de tenir una durada màxima de quinze dies naturals. Durant el procediment intervé l’Autoritat Laboral i la Inspecció de Treball.

Per últim, es farà una comunicació final amb la decisió a la RLPT, a les persones afectades, així com a l’Autoritat Laboral.

Conseqüències legals de la implementació d’aquesta mesura: L’empresa deixa de tenir l’obligació d’abonar els salaris, però ha de continuar cotitzant i ingressant íntegrament la quota empresarial (tenint en compte la base de cotització mitjana dels últims sis mesos). Els treballadors no tenen dret a indemnització, però passen a percebre l’atur si s’acredita una carència de 360 dies en els últims sis anys. Aquesta decisió pot ser impugnada judicialment de manera col·lectiva, individual o per la mateixa Autoritat Laboral.

2- ERTO per força major:

La norma general és que l’ERTO per força major segueix la mateixa regulació establerta per a l’ERTO “ordinari”, tenint en compte les següents especialitats:

En tot cas s’han de seguir les previsions legalment i reglamentàriament establertes pels procediments d’acomiadament col·lectiu.

El procediment s’inicia mitjançant la sol·licitud de l’empresa a l’Autoritat Laboral, que s’acompanyarà dels mitjans de prova que s’estimin necessaris per demostrar l’existència d’aquesta força major. Simultàniament, aquesta comunicació ha de ser remesa a la RLPT.

L’Autoritat Laboral, prèvies les actuacions i informes necessaris d’Inspecció de Treball, dictarà resolució, en un termini de cinc dies, determinant si s’ha constatat o no l’existència de la força major. Aquesta resolució serà remesa per la companyia a la RLPT.

Correspon a l’empresa, una vegada rebuda la resolució confirmatòria de l’existència de força major, determinar quina mesura es prendrà (suspensió dels contractes de treball o reducció de jornada).

Si l’Autoritat Laboral no constata l’existència de força major, el procediment es pot reconduir com un ERTO “ordinari”. En tot cas, aquesta decisió també pot ser impugnada judicialment de manera col·lectiva, individual o per la mateixa Autoritat Laboral.

No es poden suspendre els contractes legalment sense que hi hagi autorització administrativa prèvia, fins i tot en situacions d’estat d’alarma o excepció.

Si l’empresa es veu obligada a tancar i enviar a les persones treballadores a casa, els haurà de comunicar que tramitarà aquest expedient, ja sigui mitjançant la representació legal dels treballadors i/o directament a cada persona treballadora.

El procediment que ha de seguir ha de ser el regulat com a força major, el qual requereix una autorització prèvia per part del Departament de Treball, amb independència del nombre de persones treballadores afectades. L’Administració té un termini màxim de 5 dies i aquesta autorització té efectes retroactius.

És requisit necessari elaborar una memòria explicativa de les causes, aportant totes les proves acreditatives de les mateixes, junt amb la sol·licitud.També s’ha de detallar el nombre concret de persones treballadores afectades, indicant el nom complert de la persona, DNI, categoria professional, adreça postal i indicació del seu salari brut mensual i anual.

Així mateix, el SOC/SEPE exigeix que aquesta memòria especifiqui el calendari d’afectació per cada persona treballadora (és a dir, limitar temporalment aquesta mesura). En tot cas, aquesta afectació temporal pot ser modificada amb posterioritat, i es pot aixecar l’ERTO quan es consideri.

Aquesta comunicació s’ha de fer arribar també a la Representació Legal de les Persones Treballadores (“RLPT”), i en cas de que l’empresa no disposi de representació legal s’hauria d’informar a totes les persones treballadores afectades via mail o qualsevol altre mitjà que permeti acreditar la comunicació.

Durant el temps que duri la mesura aplicada per l’ERTO, l’empresa ha de seguir cotitzant per la quota patronal.

Durant el temps que duri la mesura aplicada per l’ERTO no hi ha obligació de pagar salaris, sinó que el SOC/SEPE pagarà la prestació d’atur a la persona treballadora (per tant, no percep el salari íntegre). Aquest atur no es retorna.

Davant la situació generada pels efectes del Covid-19, moltes empreses s’estan veient obligades a reajustar les seves plantilles. En aquest sentit, l’estatut dels treballadors contempla un seguit de possibilitats que han de ser acreditades per les autoritats laborals competents en cada cas.

L’existència de força major que habiliti a l’acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i/o reducció de jornada dels articles 47.3 i 51.7 de l’Estatut dels Treballadors ha de ser acreditada per l’autoritat laboral competent que, en funció de la ubicació dels centres de treball, podrà ser:

 • La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, que es troba ubicada al Carrer de Sepúlveda, 148-150, en cas que hi hagi centres de treball ubicats a diferents províncies de Catalunya.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, ubicat al Carrer de Tarragona, 141-147, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Barcelona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, ubicat a la Plaça de Pompeu Fabra, 1, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Girona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, ubicat a l’Avinguda del Segre, 5, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Lleida.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona, ubicat al Carrer de Joan Baptista Plana, 29-31, en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a la província de Tarragona.
 • El Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, ubicat al Carrer Ramón Salas, 33, d’Amposta en cas que la totalitat de centres de treball es trobin ubicats a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre.
 • La Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ubicada al C/ Pío de Baroja, 6, de Madrid, en el cas de que els centres de treball es trobin en dues o més comunitats autònomes, excepte en els casos que el 85% de la plantilla presti els seus serveis en una comunitat autònoma.

En el cas d’haver de sol·licitar la referida acreditació en l’àmbit territorial de Catalunya s’hauria de formalitzar i presentar, de moment presencialment, la sol·licitud que es troba en el següent enllaç. Emplenada la sol·licitud, i juntament amb aquesta, s’ha d’aportar per duplicat el següent seguit de documentació:

 • Còpia dels poders de la persona sol·licitant.
 • Còpia de l’escrit de comunicació de l’inici de l’expedient als representants legals dels treballadors que ha de ser simultània a l’inici de l’expedient.
 • Memòria explicativa de les causes.
 • Mitjans de prova per a acreditar les causes de força major al·legades.
 • 6 exemplars de relació nominal de les persones treballadores afectades en model normalitzat o format alternatiu que permeti identificar el número de persones disgregades per sexe, la categoria professional d’aquestes, el centre de treball, província i la seva afectació o no.
 • Informació sobre la composició de la representació legal de les persones treballadores (centre de treball que representa, província, càrrec de representació, tipus de representació, identificació personal, direcció i dades de contacte.

El president del Govern espanyol ha declarat avui l’estat d’alarma a tot l’Estat espanyol durant un màxim de quinze dies, d’acord amb el que estableix l’article 116.2 de la Constitució. D’aquesta manera, tal com anunciava ahir Pedro Sánchez “l’Estat comptarà amb instruments excepcionals per actuar amb agilitat i contundència i protegir millor la salut de la ciutadania” davant del coronavirus.

Aquesta situació, però, pot suposar que les empreses no puguin atendre obligacions assumides, davant la impossibilitat de compliment de les obligacions d’una relació contractual. Avui, t’expliquem què has de tenir en compte si estàs en aquesta situació:

En primer lloc, cal atendre als termes del contracte o relació contractual. L’article 1.255 del codi civil estipula el principi de l’autonomia de la voluntat. És a dir, el que pactin les parts, és vinculant entre elles i, per tant, té força de llei. No obstant això, els supòsits de força major i cas fortuït es configuren com una excepció que pot trencar aquest principi. Si no es pacta res, en relació als supòsits de força major, exceptuant-la com a causa d’exoneració de compliment i/o responsabilitat, actuaria com a eximent del compliment, sense perjudici d’atendre a criteris de bona fe contractual i equitat.

La Llei Orgànica 4/1981 recull al seu article 4 b) com a estat d’alarma, les alteracions greus de la normalitat provocades per crisis sanitàries, com epidèmies i situacions de contaminació greu. A més, les recomanacions de l’OMS, com a principal autoritat garant de la salut a nivell mundial, pel que fa a restriccions, reconeix aquestes circumstàncies excepcionals en l’àmbit internacional.

Tenint en compte això, la forma major es configura com el fet o circumstàncies que es produeixen de forma imprevisible o inevitable, que són aliens a qui ha de complir l´obligació i per tant, que aquest no ha pogut preveure ni evitar. A més, aquestes circumstàncies han de ser la causa directa de l’incompliment i, en el seu cas, d´exempció de danys i perjudicis. En aquest sentit, es recomana, documentar tots els fets i circumstàncies que fan inviable el compliment de l´obligació per causa de la crisi sanitària, donat que, en el seu cas, s´exigirà aquesta prova concreta de la causa i l’efecte de l’incompliment per causes alienes a qui estava obligat.

Revisar els termes de les pòlisses d´assegurança. En aquest sentit, s’ha d´analitzar el risc cobert, i si inclou danys i/o pèrdues ocasionades per les situacions incloses en la Llei Orgànica 4/1981 o situacions de força major. A més, documentar tots els fets i circumstàncies que fonamentin el sinistre i la seva relació amb la causa i, especialment tenir en compte els terminis i forma de comunicar el sinistre a la companyia.

Amb les actuals mesures del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, legalment el treballador està obligat a anar a treballar. Però hi ha l’article 21 de Riscs Laborals

Entre altres coses que el treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball, en cas que sigui necessari, quan consideri que l’activitat suposa un risc greu i imminent per a la seva vida o la seva salut.

Hauràs de demostrat una manca absoluta d’adopció de les mesures contra el contagi al lloc de treball. I comunicar-ho immediatament als presentants dels treballadors i autoritat laboral, que serà qui decidirà si es continua sense treballar o s’ha de tornar.

En aquest cas descrit, els representants dels treballadors, i també els treballadors podrien aturar l’activitat laboral, però cal anar amb cura. La recomanació és “convèncer” a l’empresa de la conveniència a aturar l’activitat laboral, permetre treballar des de casa i garantir únicament allò que es considerin serveis essencials

Si fem cas a les mesures del RD estat alarma no es diu que no es pugui agafar el metro, si fem cas a les recomanacions científiques, sí que n’hi ha. El metro no és el centre de treball i l’autoritat laboral no entraria a valorar el desplaçament, llevat que fes una interpretació extensiva.

No. El que diuen les resolucions publicades fins ara és una recomanació a les empreses a permetre el teletreball quan sigui possible. Per tant, les empreses no estan obligades.

Sí, però hauria de ser a través d’un ERTO per causa de força major o per causes econòmiques, amb comunicació a les autoritats laborals competents i amb expedient contradictori que respecti els terminis processals corresponents. No és immediat.
NH: En aquests supòsits de suspensió de contracte per raons de força major, el treballador es trobarà en una situació legal d’atur. En cas d’ERTO, l’empresa està obligada a continuar cotitzant el 100% del que et correspongui.

De moment no, per això és necessari que el govern aprovi mesures socials i laborals en aquest sentit.

Les mesures aprovades pel Govern espanyol consisteixen en permetre l’ajornament i fraccionament de deutes tributaris per un termini de sis mesos sense interessos així com assimilar la baixa per malaltia (ja sigui perquè tens el Covid19 com per trobar-te en situació d’aïllament) a una baixa laboral per accident de treball, de manera que a l’endemà mateix de tenir la baixa, es cobrarà el 75% de la base reguladora.

Si, és una mesura adoptades per l’executiu italià. Ara bé, cal matisar-ho. No és en tots els casos. Cal complir certs requisits: cobrar menys de 30.000 € i quedar-se sense feina almenys durant un mes o patir una reducció important de la jornada laboral. Si es compleixen aquestes condicions es podran ajornar els pagaments fins a 18 mesos, segons quina sigui la condició econòmica del treballador. Per tant, és una mesura que no es pot aplicar a tothom ni de bon tros.

No, l’obligació derivada d’un contracte civil i/o mercantil només es pot deixar de complir si ho acorden totes dues parts o si el govern dicta mesures en aquest sentit.

No, l’obligació derivada d’un contracte civil i/o mercantil només es pot deixar de complir si ho acorden totes dues parts o si el govern dicta mesures en aquest sentit.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d'aquesta situació excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats. Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l'activitat professional.

A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes

Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà en aquest mateix web properament.

Sí, de fins a un màxim de 2.000 euros.

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

L’Agència Tributària de Catalunya, davant l’actual situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19, fa públiques les mesures adoptades en relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els serveis d’atenció a la ciutadania a partir del dilluns 16 de març del 2020, d’acord amb la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i també amb el que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i concretament:
- L’article 6, pel que fa a les competències de cada Administració respecte a la gestió ordinària dels seus serveis i l’adopció de les mesures que s’estimin necessàries.
- La disposició addicional tercera, relativa a la suspensió i interrupció de terminis de tramitació administrativa de les entitats del sector públic.
- La disposició addicional quarta, relativa a la suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
- La disposició final primera, de ratificació de les mesures acordades per les administracions competents amb anterioritat a l’aprovació del Reial Decret.

D’acord amb això, s’adopten les mesures següents pel que fa a la prestació dels serveis a la ciutadania:

- Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.
- Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
- Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines romandran tancades.

Aquestes mesures estaran vigents i s’aplicaran en totes les oficines, delegacions i serveis centrals de l’Agència Tributària de Catalunya fins a nou avís.

Les persones usuàries tenen a la seva disposició:

- La tramitació telemàtica d’autoliquidacions i gestions tributàries, així com el registre electrònic que l’Agència ha habilitat per als tràmits que no disposin de funcionalitat telemàtica pròpia. - El formulari de contacte per fer consultes. - El formulari de comunicació d’incidències tecnològiques per atendre problemes sorgits durant la tramitació telemàtica.

Per a més informació podeu trucar al 012.

Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència del Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.

Els condicionants bàsics del préstec són mantenir la plantilla i els compromisos de pagament. I que la tresoreria de l’empresa s’hagi vist afectada per l’actual situació alarma del Covid-19 (caiguda comandes, impagaments,...).

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.

Sí, ja que l’objectiu de l’expedient temporal és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no la seva extinció.

Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi com menys afectada millor.

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació d’alarma del Covid-19, pels diferents conceptes que li afectin (caiguda de comandes, impagaments...).

Conegudes ja les diferències entre els expedients de regulació d’ocupació per causa objectiva i per causa de força major, cal fer menció a la documentació que s’haurà d’aportar en cada moment del procediment d’un expedient de regulació d’ocupació per a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives.

En un primer moment s’ha de realitzar una comunicació prèvia i paral·lela a l’obertura del període de consultes a la representació legal de les persones treballadores (RLPT) i a l’autoritat laboral (AL).

En aquesta comunicació inicial s’haurà d’annexar un seguit de documentació que s’ha d’oferir físicament a la RLPT i annexar-la per internet a l’autoritat laboral. En el formulari que tan sols es pot adjuntar una fulla de càlcul relativa als centres de treball i persones treballadores afectades per la decisió i la resta de documentació s’haurà d’aportar en 24 hores a comptar des del moment de presentació mitjançant l’eina de la Generalitat “La meva carpeta”.

El procediment per presentar la comunicació a l’autoritat laboral per internet el podem seguir mitjançant el següent enllaç, on trobarem el formulari a omplir.

En el formulari s’haurà d’especificar:

 

-          Dades d’identificació de l’empresa o persona física i, en el cas d’empreses, dades de la representació legal (òrgan d’administració).

-          Dades de contacte.

-          Codi de 4 xifres de classificació catalana (CCAE).

-          Seleccionar la modalitat d’expedient de regulació d’ocupació temporal: suspensió de contractes, reducció de jornada temporal o acomiadament col·lectiu.

-          Identificar els centres de treball afectats per l’expedient de regulació d’ocupació temporal.

-          Identificar, segons la modalitat d’expedient, les persones treballadores i la modalitat d’afectació en l’apartat corresponent (cessament definitiu, suspensió de contractes o reducció de jornada.

 

o   Caldrà identificar expressament si hi ha persones afectades que reuneixin alguna de les següents característiques: són representants legals de les persones treballadores o pertanyen a col·lectius amb drets emparats per llei o conveni o si es procedeix a la rescissió de contractes de persones amb més de 55 anys d’edat.

o   En cas d’acomiadament col·lectiu caldrà tenir en compte aquelles persones acomiadades, per voluntat de l’empresa, en els últims 90 dies, sempre que el motiu de finalització de la relació laboral no s’hagi produït pel transcurs del temps del contracte.

-          Declarar l’existència d’obligació o no sobre efectuar aportacions econòmiques de les empreses i grups d’empreses que:

o   Realitzin un expedient de regulació d’ocupació tenint en plantilla més de 100 persones treballadores.

o   El percentatge de treballadors acomiadats amb 55 anys o més d’edat sigui superior al percentatge de treballadors de 55 anys o més de la totalitat de la plantilla en el moment d’iniciar el procediment.

o   L’empresa o el grup del que formi part bé hagin tingut beneficis en els dos exercicis econòmics anteriors o bé s’obtinguin beneficis en dos exercicis consecutius a comptar des de l’anterior al de presentació de l’expedient i els quatre exercicis següents.

-          Identificar els motius de comunicació i la causa objectiva de l’expedient de regulació d’ocupació:

o   Econòmica: per pèrdues actuals, disminució persistent del nivell d’ingressos/vendes, previsió de pèrdues i/o altres.

o   Tècnica.

o   Organitzativa

o   De producció.

-          Identificar i omplir l’apartat de les mesures previstes: acomiadaments, suspensió de contractes o reducció de jornada.

-          Identificar les dades de comunicacions i notificacions.

-          Annexar el full de càlcul que conté el mateix formulari i que fa referència a les dades dels treballadors afectats:

o   Centres de treball afectats: localitat, codi postal, codi de compte de cotització, segregació per gènere de persones treballadores afectades i plantilla i mesura a adoptar (rescissió, suspensió, reducció de jornada).

o   Categoria professional de les persones treballadores afectades i el total de persones treballadores de l’empresa.

o   Persones treballadores i les seves categories professionals que han estat contractades durant l’últim any, desglossant cada centre de treball per província i comunitat autònoma.

o   Composició de les diferents representacions legals de les persones treballadores: centre de treball, plantilla del centre, nombre de representants i tipus de representació (secció sindical, comitè d’empresa, delegat de personal o sense representació).

o   Informació de la comissió negociadora: nom de la persona, centre de treball, adreça electrònica de notificacions i percentatge de representació.

o   Relació de persones treballadores afectades per l’expedient i per cada centre de treball: nom i cognoms, NIF/NIE, número de afiliació a la Seguretat Social, domicili, data d’ingrés a l’empresa, salari dia/mes, grup professional, categoria professional, si és o no representant legal de les persones treballadores i, si escau per a percentatges diferents respecte a cada persona treballadora, percentatge de reducció de la jornada a aplicar.

-          Seguidament s’haurà de validar, desar i guardar la sol·licitud.

 

Documentació

Un cop omplerta, validada, signada i presentada la comunicació al portal d’internet indicat anteriorment. Caldrà aportar, en un màxim de 24 hores des del moment de la presentació, un seguit d’informació. Hi ha informació comuna i específica respecte de cada causa objectiva (econòmica, tècnica, organitzativa i de producció).

Documentació comuna independentment de la modalitat de la mesura:

-          Còpia de la comunicació d’inici del període de consultes a la representació legal de les persones treballadores i acusament de rebuda.

-          Còpia de la sol·licitud a la representació legal de les persones treballadores de l’informe sobre reestructuracions de la plantilla i reduccions de jornada.

-          Memòria explicativa de les causes.

-          Relació nominal de les persones treballadores afectades (full de càlcul ja annexat a la comunicació telemàtica).

-          Concreció dels criteris de designació de les persones treballadores afectades.

-          Còpia de la comunicació prèvia a les persones treballadores o als seus representants, dels centres de treball afectats, sobre la intenció d’iniciar el procediment.

-          Acta d’atribució de la representació a la comissió negociadora en el cas que no hi hagi representació legal de les persones treballadores al centre de treball afectat.

 

Documentació en supòsits d’acomiadament

Documentació específica per a l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques:

-          Comptes anuals auditats dels 2 últims exercicis econòmics complerts (balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectius, memòria i informe de gestió.

-          Comptes provisionals en el moment de presentació de la sol·licitud.

-          Declaració responsable de la representació de l’empresa (òrgan d’administració) en el cas de no haver obligació a auditar els comptes anuals.

-          Documentació complementària:

o   En el supòsit de previsió de pèrdues:

§  Els criteris utilitzats per a l’estimació de pèrdues.

§  Informe tècnic sobre el caràcter i l’evolució de les pèrdues fonamentat amb dades dels comptes anuals, del sector, de l’evolució del mercat i de la posició de l’empresa en el mercat.

§  Acreditació del volum i el caràcter permanent o transitori de les pèrdues.

o   En el supòsit de disminució persistent del nivell d’ingressos i vendes:

§  Documentació fiscal o comptable que acrediti la disminució de tres trimestres consecutius i anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

En els casos d’acomiadament col·lectiu per a causes tècniques, organitzatives o de producció s’haurà d’aportar informes tècnics que acreditin la concurrència de les causes:

-          Tècniques: quan es produeixin canvis en l’àmbit dels medis i/o instruments de producció.

-          Organitzatives: quan es produeixin canvis en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o maneres d’organitzar la producció.

-          Productives: quan es produeixin canvis en la demanda de productes o serveis que l’empresa pretén col·locar en el mercat.

En els casos que l’empresa formi part d’un grup d’empreses s’haurà d’aportar la documentació següent:

-          Si el grup d’empreses té obligació de presentar comptes consolidats i en el grup hi hagi empreses amb la mateixa activitat o participin en el mateix sector i hi hagin saldos deutors o creditors entre les empreses del grup s’haurà d’aportar: els comptes anuals complerts i consolidats i l’informe de gestió de la societat dominant dels últims dos exercicis (comptes que hauran d’estar auditats en el cas que hi hagi obligació).

-          Si no hi ha obligació de presentar comptes anuals consolidats, s’hauran d’aportar els comptes anuals de la resta d’empreses del grup (auditades si escau segons obligacions) que tinguin domicili social a Espanya, que tinguin la mateixa activitat o sector que l’empresa sol·licitant i que hi hagi saldos deutors o creditors amb l’empresa sol·licitant.

En els casos que l’expedient d’acomiadament col·lectiu afecti més de 50 persones treballadores s’haurà d’aportar un pla de recol·locació externa a través d’empreses de recol·locació autoritzades.

En els casos que quedin afectades persones treballadores amb 55 o més anys d’edat, s’haurà deportar una relació d’aquestes (nom, cognoms i DNI/NIE).

 

Documentació en els supòsits de suspensió de contracte i/o reducció de jornada

Documentació comuna independentment de la modalitat de l’expedient:

-          Documentació necessària per acreditar la concurrència de la causa i que es tracta d’una situació conjuntural de l’activitat de l’empresa.

Documentació per a expedients de suspensió i/o reducció de jornada per causes econòmiques:

-          Comptes anuals auditats de l’últim exercici complert: balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectius, memòria de l’exercici i informe de gestió.

-          Comptes provisionals a data de presentació de la sol·licitud.

En el cas de no tenir obligació d’auditar els comptes, declaració responsable signada per l’òrgan d’administració sobre l’exempció de l’obligació d’auditoria.

Documentació complementària per a causes econòmiques fundades en disminució persistent del nivell d’ingressos i/o vendes:

-          Documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent durant els dos trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de presentació i la documentació dels mateixos trimestres en l’exercici anterior.

Documentació complementaria per a causes econòmiques fonamentades en el supòsit de previsió de pèrdues:

-          Els criteris utilitzats per a l’estimació de pèrdues

-          Informe tècnic sobre el caràcter i l’evolució de les pèrdues fonamentat amb dades dels comptes anuals, del sector, de l’evolució del mercat i de la posició de l’empresa en el mercat

-          Acreditació del volum i el caràcter permanent o transitori de les pèrdues.

Documentació en els casos d’expedients de regulació d’ocupació per causes tècniques, organitzatives o productives:

-          S’hauran d’aportar els informes tècnics especificats en l’apartat de “documentació per a supòsits d’acomiadament”.

En els casos que l’empresa formi part d’un grup d’empreses s’haurà d’aportar la documentació especificada en l’apartat de “documentació per a supòsits d’acomiadament”.

 

El procediment i el seguit de documentació que originarà

Durant el període de consultes s’haurà d’aixecar acta de totes les reunions que es duguin a terme amb la comissió negociadora. Transcorregut el termini de negociació de 15 dies naturals s’haurà de comunicar la decisió empresarial a la representació legal de les persones treballadores i a l’Autoritat Laboral.

La referida comunicació es pot presentar telemàticament mitjançant el següent enllaç.

En accedir a l’enllaç s’haurà de descarregar el formulari de comunicació de la decisió empresarial en el que hi consta:

-          Dades de l’empresa i representant legal (òrgan d’administració) o dades de la persona física.

-          Identificació del número d’expedient, modalitat de l’expedient (suspensió de contractes, reducció de jornada o acomiadament col·lectiu), centres de treball, nombre de persones treballadores afectades i nombre de persones total de plantilla.

-          Indicació de finalització del període de consultes (amb o sense acord) amb les mesures socials acordades, variacions respecte la comunicació inicial i mesures previstes (cessament de la prestació de treball, suspensió de contractes o reducció de jornada).

Juntament amb el formulari s’haurà d’adjuntar el full de càlcul, accessible des del mateix formulari, emplenant-se les pestanyes de color vermell: Centres de treball afectats (FI), Com. Neg.-signants Acord (FI) i Relació TA (FI).

 

Documentació per a la comunicació de la decisió empresarial

Tramès el formulari, la resta de documentació s’haurà d’aportar en 24 hores a comptar des del moment de presentació mitjançant l’eina de la Generalitat “La meva carpeta”.

Documentació que s’haurà d’aportar obligatòriament:

-          Còpia integra de l’acord

-          Actes de les reunions del període de consultes degudament signades pels intervinents.

-          Pla de recol·locació en el cas de que hi hagi 50 o més acomiadaments col·lectius.

Documentació que s’haurà d’aportar segons procedeixi:

-          Justificació de l'afectació de persones treballadores amb prioritat de permanència (si n'hi hagués).

-          Document de mesures socials d'acompanyament (si n'hi hagués).

-          Llistat de persones treballadores amb dret a finançament de Conveni Especial (si n'hi hagués).

 

Finalització del procediment

Una vegada realitzada la comunicació a l'Autoritat Laboral l'empresari pot notificar individualment als treballadors els acomiadaments o les mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada.

En el cas d'acomiadaments col·lectius hauran de transcórrer un mínim de 30 dies entre la data de la comunicació de l'obertura del període de consultes a l'Autoritat Laboral i la data d'efectes de l'acomiadament.

En el cas de decisió empresarial sobre mesures temporals, l'empresa ha de notificar individualment a cada treballador els dies concrets afectats per les mesures i en el seu cas l'horari afectat per la reducció de jornada; igualment ha de comunicar al SEPE, amb caràcter previ a l'efectivitat de les mesures, els dies concrets en què cadascun dels treballadors resultarà afectat, i l'horari de treball afectat durant tota la vigència en el cas de reducció de jornada.

Si hi haguessin variacions en les dades inicialment comunicades, l'empresa haurà de comunicar-les amb caràcter previ a que es produeixin.

 

Tancament d’oficines d’atenció ciutadana i registre del Departament de Treball

Degut a la declaració de l’estat d’alarma, s’han tancat algunes oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, des del dilluns 16 de març i fins a nou avís. D’aquesta manera, s’anuncia que:

·         Queden anul·lades les cites des del 16 de març i durant 15 dies. Es contactarà directament amb els interessats un cop restablert el servei.

·         L’atenció ciutadana es farà preferentment per mitjans telefònics (012) i telemàtics a través de Tràmits Gencat i Canal Empresa. Si no és possible fer el tràmit, es pot presentar una petició genèrica.

·         Per contactar amb el Departament de Treball es disposa d’aquesta bústia de contacte.

Les oficines que resten obertes i que només presentaran el servei de registre de documentació, en horari de 9 a 14 h, són:

BARCELONA:

LLEIDA:

TARRAGONA:

GIRONA:

TERRES DE L’EBRE:

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre (àmbit afers socials). Carrer de Ramon Salas, 33 (anteriorment c/ de Ruiz de Alda). AMPOSTA

Segons el COMUNICAT D’SGAE, AIE i AGEDI de data 17 de març

“En aquests moments difícils per a la societat espanyola, i especialment per al sector de la cultura, l'oci i l'entreteniment, els artistes, autors i productors de fonogrames, a través de les seves entitats de gestió, AIE, SGAE i AGEDI, han adoptat una sèrie de mesures per a pal·liar, en la mesura que sigui possible i amb la major urgència, els efectes econòmics negatius provocats pel coronavirus en les seves activitats.

Els titulars de drets agrupats en les tres entitats, malgrat els greus efectes de la crisi en el seu propi sector, constitueixen un sector solidari, disposat a prestar la seva ajuda en aquests moments difícils per a altres sectors amb els quals comparteix activitat i desenvolupament, com són l'hostaleria, hotels, petit comerç, gimnasos, oci nocturn, o promotors musicals i teatrals, entre altres.

Per aquest motiu, i amb la finalitat de facilitar l'activitat econòmica d'aquestes petites i mitjanes empreses i ajudar a la ràpida recuperació de la seva activitat, els òrgans de govern de les 3 entitats han acordat, amb caràcter immediat:

- La postergació a l'últim semestre de l'any de la facturació del segon trimestre en els sectors afectats per les mesures d'excepcionalitat, segons l'activitat real d'aquest període.

- Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, s'obrirà amb les associacions representatives de cada sector un procés de revisió de la situació de cada indústria, analitzant l'impacte de la crisi, l'impacte en la generació dels drets dels titulars, i l'adopció de mesures consensuades per totes dues parts amb la finalitat de recuperar al més aviat possible l'estabilitat econòmica.

- A més, s'estudiaran conjuntament alternatives per a la concessió de moratòries, ajornaments en els pagaments pendents i alentiment d'expedients judicials a aquells empresaris que compleixen amb la Llei de Propietat Intel·lectual mentre duri l'estat d'alarma.

Amb aquesta iniciativa, els artistes, autors i productors de fonogrames volen oferir el seu suport a tots els sectors afectats per la crisi del COVID-19., amb el ferm convenciment que només conjuntament serem capaços de superar aquesta crisi inesperada i profunda, i la superació de la qual ha d'encaminar-nos a un futur comú on tots els interessos conflueixin.”

PERÒ SEMPRE POTS DONAR-TE DE BAIXA I TORNAR A DONAR-TE D’ALTA QUAN TORNIS A TENIR L’ACTIVITAT. En tot cas, consulta el teu Gremi per la casuística existent

L’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol limita la lliure circulació dels ciutadans fins a nou avís. En aquest sentit, les autoritats han comunicat a PIMEC que no és necessària, a data 17 de març de 2020, l’emissió d’un certificat per a la circulació de les persones treballadores en els desplaçaments a la feina. La patronal resta a l’espera de la certificació escrita d’aquest extrem.

No obstant això, i a causa de les incidències que han patit diverses persones treballadores en els darrers dies, PIMEC recomana facilitar als treballadors/es el següent certificat que ha facilitat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya fins que quedi aclarida aquesta situació.

Podeu descarregar-vos aquí dos models:

Model 1

Model 2

Amb una persona ja es pot procedir a la tramitació de l'expedient de regulació d'ocupació per a cessament de la relació laboral, suspensió del contracte laboral o reducció de jornada.

Els procediments de regulació d'ocupació es poden tramitar telemàticament, ja siguin per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives o per causa de força major.

No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l'empresa no tindrà l'obligació d'abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d'atur.

Bonificació de quota patronal per suspensió de contractes de per força major:

 • 100% de la quota patronal empreses de fins a 50 treballadors
 • 75% la resta d'empreses.

Important: aquesta bonificació de quota patronal només està prevista pels ERTOS per força major.

Legalment no hi ha establerta una duració màxima o mínima, el Real Decret 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada s'ha d'adequar a la situació conjuntural del fet causant.

En el cas dels ERTES de força major la duració s'ha d'ajustar al temps que dura la causa de força major.

Les persones en aquest tipus de situacions han de ser incloses en l'ERTO que els serà d'aplicació en el moment en què siguin donades d'alta o se'ls acabi el permís, moment en què seran afectades per l'ERTO. Fins llavors l'empresa ha de seguir abonant la nòmina sense possibilitat de deducció de cap concepte.

Si, s'han d'incloure en l'expedient d'ERTO en la mesura que s'hagin d'afectar per no poder continuar amb la prestació del seu treball per falta de mesures flexibilitzadores i per causes del Real Decret d'estat d'alarma i el Real Decret-Llei 8/2020.

L'acolliment a un procediment de suspensió temporal per causa de força major obliga a mantenir l'ocupació de les persones treballadores per un termini mínim de 6 mesos posteriors a la represa de l'activitat. (Disposició addicional sisena del RDL 8/2020).

Sí, però afectant únicament a les persones treballadores que presten serveis per compte aliena.

Els contractes bonificats i/o subvencionats quedaran afectats per l'ERTO suspensiu i no extintiu. Si el període de suspensió finalitza dintre del període subvencionable/bonificable el contracte seguirà en aquesta condició fins al terme de la subvenció/bonificació.

Els terminis per a la presentació de concurs de creditors i comunicació de negociacions per a aconseguir un acord extrajudicial de pagaments han quedat suspesos pel Real Decret-Llei 8/2020.

Tant si estava transcorrent un termini per a l'interessat com per l'administració, els procediments administratius estan en suspensió pel Real Decret d'estat d'alarma.

Els procediments judicials, amb l'excepció dels que són urgents per la seva pròpia naturalesa, es troben en suspensió pel Real Decret d'estat d'alarma. En el mateix sentit s'hi troben els procediments de conciliació laborals.

S'han establert mesures, amb el Real Decreto-Ley 7/2020, per a ajornar deutes tributaris (pagaments a compte d'IRPF, IVA i Impost de Societats) d'empreses i persones autònomes que no van superar, a l'exercici de 2019, la facturació de 6.010.121,04 Euros.

També s'ajornaran, màxim 6 mesos els deutes tributaris en període voluntari de pagament del 13 al 30 de maig que tinguin un import màxim de 30.000,00 Euros.

En primer lloc s'han d'observar les mesures que el servei de prevenció de riscos laborals hagi recomanat a l'empresa en funció de l'activitat que desenvolupa. Seguidament, s'han d'observar les directrius establertes pel ministeri de sanitat i en aquest sentit:

 • És indicat establir la separació d'1 a 2 metres entre els llocs de treball físics.
 • Facilitar agents desinfectants de base alcohòlica per a aconseguir una higiene estable a les mans.

La persona treballadora que es troba en situació de confinament ha de demanar la baixa per incapacitat temporal al servei públic de salut o, si escau, a les Mútues col·laboradores.

Cal recordar a la persona treballadora que presenta símptomes o que està en situació de confinament que no ha d'acudir als recintes hospitalaris i d'assistència mèdica sinó que ha d'aconseguir l'assistència mèdica trucant als números de telèfon 061 i 112.

El més recomanable és indicar que marxi al seu domicili, procedint a un aïllament preventiu, i truqui als telèfons d'assistència sanitària establerts. És recomanable identificar a aquelles persones treballadores que han pogut estar en contacte directe i estret amb la persona que presenta símptomes per a procedir de la mateixa manera.

Si la persona treballadora es nega a assistir al centre de treball amb motiu del Covid-19 es pot considerar absència justificada sense percepció de salari, o bé tractar d'oferir altres mesures de flexibilitat laboral (bossa d'hores, permís retribuït). Els treballadors que presten els seus serveis en centres de treball no afectats per ordre de tancament han d'acudir al seu lloc de treball. En el cas que no vulguin anar a treballar o no s'arribi a un acord se'ls podrà aplicar una absència justificada sense percepció de salari.

No es poden imposar les vacances unilateralment per part de l'empresari/a, s'ha d'arribar a pacte amb la persona treballadora. Però en cap cas es pot considerar una mesura flexibilitzadora.

Oficialment no existeix obligació d'acreditar el desplaçament a les forces i cossos de seguretat, però en vista de la pràctica que s'està duent a terme des de PIMEC hem elaborat un model de certificat per a justificar el desplaçament per raó de treball. El podeu trobar aquí.

Poden seguir amb la seva activitat en tant que se'ls garanteixi la seva seguretat en la salut i, si es cau, es posi a la seva disposició els equipaments i medis de protecció i higiene.

En interpretació del Real Decret-Llei 8/2020 tindrà la consideració de provinents de força major, sempre que s'acreditin degudament:

 • La pèrdua d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats.
 • El tancament temporal de locals d'afluència pública.
 • Restriccions al transport públic i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.
 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat.
 • Situacions urgents i extraordinàries a causa del contagi de la plantilla o a l'adopció de mesures d'aïllament preventius decretats per l'autoritat sanitària.

Davant la situació d’emergència internacional declarada per l'Organització Mundial de la Salut com a conseqüència de la propagació del coronavirus, i per tal de donar resposta a les situacions de complexa gestió de temàtica laboral, les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir en la mesura del possible l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.

Per aquest motiu, es recomana l'elaboració d’un Protocol d’actuació laboral intern, en el que s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.

Respecte a les mesures a prendre amb la plantilla, és recomanable recordar a les persones treballadores les mesures de protecció individual del Ministeri de Sanitat, així com el procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2)

Així mateix, es recorda que el 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta situació implica, a efectes laborals:

 • Declaració d’estat d’alarma a tot el territori nacional, durant un període de 15 dies naturals.
 • Limitació de la llibertat de circulació de les persones durant la vigència de l’estat d’alarma, estant permès el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
 • Es suspèn l’apertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equipaments tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.  La permanència a aquests establiments ha de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de productes als establiments.
 • Suspensió de les apertures de museus, arxius, biblioteques, així com tots els locals i establiments que desenvolupin espectacles públics, activitats esportives i d’oci indicats a l’annex del Reial decret. També es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis d’entrega a domicili.
 • Es suspenen els terminis previstos a les lleis processals per totes les ordres jurisdiccionals, iniciant-se de nou els terminis un cop perdi la seva vigència el Reial decret. Aquesta interrupció no serà d’aplicació en els supòsits de conflicte col·lectiu de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

En l’actualitat, el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, que depèn de la Direcció General de Salut pública, Qualitat i Innovació (Ministeri de Sanitat), ha determinat el seu Procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), actualitzat en data 27 de febrer de 2020, que es consideren casos en investigació del SARS-CoV-2 els que compleixen algun d’aquests criteris:

 • Persona amb quadre clínic compatible amb infecció respiratòria aguda (tos, febre, dispnea) de qualsevol gravetat i que en els 14 dies previs a l’inici dels símptomes hagi estat en una de les àrees amb evidència de transmissió comunitària (les quals es poden consultar al present enllaç) o que hagi estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat.
 • Persona hospitalitzada per infecció respiratòria aguda amb criteris de gravetat, en què s’hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses.

Així mateix, l’esmentat procediment preveu que el virus SARS-CoV-2 es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions de pacients infectats. També es poden transmetre per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin.

Per tant, no s’ha pogut determinar que el virus es transmeti a través del contacte per objectes i, en conseqüència, no s’ha decretat cap mesura específica en referència als objectes/materials provinents d’aquestes regions, per la qual cosa, de moment i fins que no hi hagi cap novetat, s’ha de seguir actuant amb normalitat, tenint en consideració les mesures preventives establertes a l’ordenament jurídic, contingudes al Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina.

És important que les empreses implementin mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i proporcionant mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials).

Actualment, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha emès el Criteri 2/2020, en virtut del qual es preveu que els períodes d’aïllament preventiu a què siguin sotmeses les persones treballadores com a conseqüència del virus SARS-CoV-2 seran considerats com una situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna.

Per tant, si una persona treballadora ha estat a una regió mundial amb alta incidència/afectació del virus o ha estat en contacte amb algú que tingui els símptomes, la persona treballadora ha de romandre al seu domicili i posar en coneixement de les Autoritats Competents aquesta circumstància (a Catalunya, telèfon 061).

Per últim, les Autoritats Sanitàries no preveuen l’obligació de prendre cap mesura de prevenció específica per a aquelles persones que no tinguin obligació d’estar en situació d’aïllament.

Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència del Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.

Els condicionants bàsics del préstec són mantenir la plantilla i els compromisos de pagament. I que la tresoreria de l’empresa s’hagi vist afectada per l’actual situació alarma del Covid-19 (caiguda comandes, impagaments,...).

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.

Sí, ja que l’objectiu de l’expedient temporal és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no la seva extinció.

Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi com menys afectada millor.

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació d’alarma del Covid-19, pels diferents conceptes que li afectin (caiguda de comandes, impagaments...).

Les microempreses i els autònoms poden recórrer a la línia d’avals habitual que la Generalitat de Catalunya ofereix a través de l’ICF i Avalis. Per a més informació fes clic aquí.

A data d'avui existeixen dues línies d'ajuts directes que els autònoms poden demanar, i que són compatibles entre elles:

1.1. A la Generalitat de Catalunya:

 • Compensació en cas de pèrdua econòmica de l'activitat durant el març del 2020 arran del Covid-19.
 • Es calcula la diferència entre el guany de l'activitat el març del 2019 i la pèrdua patida el març del 2020.
 • L'ajut màxim serà de 2.000 € per autònom sol·licitant.
 • Obert a qualsevol activitat econòmica.
 • No aplicable autònoms societaris ni dependents (col·laboradors).
 • Pels autònoms acollits a Estimació Objectiva (mòduls) caldrà concretar quins documents aportaran per acreditar les pèrdues.
 • Tràmit a través del web del Departament de Treball a partir de l'1 d'abril, fes clic aquí.
 • Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost de 7,5 milions €.
 • Recomanem que els autònoms comencin a preparar la documentació acreditativa dels seus ingressos, despeses i resultats econòmics del març 2019 i 2020 de cara a la sol·licitud a partir de l’1 abril.  

1.2. Al Govern de l'Estat:

 • Prestació econòmica per cessament d'activitat (atur del l'autònom), encara que no s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.
 • Aplicable a:
  • Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma, que són tots els comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.
  • Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.
 • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €.
 • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 50 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.
 • En qualsevol cas, aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, si l’autònom també treballa per compte aliena i cobra una prestació de baixa o bé percep una pensió per jubilació que compagina amb la seva feina).
 • La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, l'autònom pot preguntar al seu gestor o bé consultar el logotip que apareix a seva farmaciola.

*Consulta aquí els dubtes sobre la nova prestació extraordinària pels autònoms.

El Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullin a l’ajut 1.2. (explicada en la resposta anterior) no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat social.

De totes maneres, si el procés de tramitació s’allarga i la sol·licitud no és finalment acceptada, recomanem que els autònoms sol·licitin de manera immediata l’ajornament de la seva quota de l’abril a través del seu gestor o bé al web de la Seguretat Social, fes clic aquí.

Tots els deutes amb la Seguretat Social es poden ajornar sense aval o garantia fins a 30.000 € i per un màxim de 5 anys.

Ara com ara els, Decrets 463/2020 i 465/2020 permeten el desplaçament als llocs de treball en les següents condicions:

 • En vehicle privat amb ocupació d'una persona.
 • En transport públic, respectant la distància de seguretat d'un metre amb altres persones i rentant-se les mans amb cura en arribar al lloc de treball.
 • Respectant la prohibició d'obertura dels comerços al detall, excepte els de primera necessitat esmentats al punt 1 anterior. És a dir, en aquests establiments es podran dur a terme tasques que no impliquin l'obertura al públic.

Les forces de l'ordre públic poden aturar l'autònom o els treballadors per conèixer el motiu del seu desplaçament. Per això l'autònom haurà d'emplenar el següent formulari per als treballadors i per a ell/a mateix/a i portar-lo durant els seus desplaçaments, fes clic aquí. 

En tant que empresari, l'autònom amb treballadors a càrrec seu pot optar per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes pel RDL 8/2020 i que es resumeixen a continuació:

 • Activitat afectada pel Covid-19 inclosa dins el llistat següent, fes clic aquí. 
 • Els treballadors perceben el 100% del sou sense període mínim de cotització ni exhauriment del dret d’atur.
 • L’empresari queda exempt de pagar íntegrament les quotes a la Seguretat Social dels treballadors (75% en el cas de negocis amb més de 50 treballadors).
 • Tramitació per via telemàtica i termini exprés d’aprovació en 7 dies.
 • Efectes retroactius.

En cas de no optar per un ERTO i mantenir els llocs de treball total o parcialment, recomanem que l’empresari ajorni en qualsevol cas les quotes a la Seguretat Social (vegeu punt 2) i també les retencions per IRPF dels treballadors (model 111), les quals ara es poden ajornar tal com establí el RDL 7/2020 del 12 de març (vegeu punt 5).

Tot i que el RD 463/2020 d'estat d'alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s'aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020. Només s'amplien els terminis de pagament fruit d'acords d'ajornament anteriors i de providències de constrenyiment.

Pel que fa a les autoliquidacions properes, com per exemple la del proper 20 d'abril per l'IVA del primer trimestre del 2020, recomanem que els autònoms sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació.

Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una pime o autònom amb facturació no superior a 6.010.121,04 €.

De moment les administracions públiques no han previst ajuts específics per al pagament de lloguers de locals comercials o centres de treball regentats per autònoms. Només s'han previst condicions especials per evitar desnonaments en l'habitatge habitual de l'autònom, quan aquest es troba en baixa d'activitat o bé ha patit una davallada d'almenys un 40% en els seus ingressos.

Més enllà d'aplicar els ajuts del punt 1 per cobrir la despesa de lloguer del local comercial o centre de treball, encoratgem els autònoms a demanar als propietaris de locals que es modifiqui temporalment la renda davant l'estat d'alarma, els efectes del Covid-19 i el tancament general decretat dels comerços al detall.

L'article 1.105 del Codi Civil ja preveu que cap part es farà càrrec de situacions imprevistes o inevitables i, per tant, crida a la negociació entre les parts per afrontar causes de força major com el Covid-19 i l'estat d'alarma.

De moment, el RDL 8/2020 només ha previst que els proveïdors de subministraments, inclosos els de telecomunicacions, no puguin tallar el servei per impagament a clients vulnerables, que són aquells amb ingressos baixos i/o familiars dependents al seu càrrec.

Més enllà dels ajuts específics del punt 1, els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels propers mesos de dificultats. La Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF).

Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través de les entitats financeres i resumits a continuació, fes clic aquí. 

Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per als propers 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que a partir del dilluns 23/3 contactin amb les seves entitats financeres de referència.

Amb una persona ja es pot procedir a la tramitació de l'expedient de regulació d'ocupació per a cessament de la relació laboral, suspensió del contracte laboral o reducció de jornada.

Els procediments de regulació d'ocupació es poden tramitar telemàticament, ja siguin per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives o per causa de força major.

En interpretació del Real Decret-Llei 8/2020 tindrà la consideració de provinents de força major, sempre que s'acreditin degudament:

 • La pèrdua d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats.
 • El tancament temporal de locals d'afluència pública.
 • Restriccions al transport públic i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.
 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat.
 • Situacions urgents i extraordinàries a causa del contagi de la plantilla o a l'adopció de mesures d'aïllament preventius decretats per l'autoritat sanitària.

L'Administració té l'obligació de contestar.

Si bé és cert que la llei de procediment administratiu preveu com a norma general que els procediments iniciats a instància de part, el silenci de l'Administració ha d'entendre com a positiu, s'ha de ser prudents perquè aquest no és un supòsit ordinari i és possible que aquest silenci positiu no sigui aplicable.

Per tant, la recomanació ha de ser esperar a la resolució.

No, durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l'empresa no tindrà l'obligació d'abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d'atur.

Bonificació de quota patronal per suspensió de contractes de per força major:

 • 100% de la quota patronal empreses de fins a 50 treballadors
 • 75% la resta d'empreses.

Important: aquesta bonificació de quota patronal només està prevista pels ERTOS per força major.

Les persones treballadores durant la suspensió dels contractes percebran l’import corresponent a la prestació d’atur, la qual s’obté d’aplicar el 70% a la base reguladora dels últims sis mesos.

L’empresa pot complementar aquesta quantitat perquè la persona percebi el 100% de la seva retribució.

Legalment no hi ha establerta una duració màxima o mínima, el Real Decret 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada s'ha d'adequar a la situació conjuntural del fet causant.

En el cas dels ERTES de força major la duració s'ha d'ajustar al temps que dura la causa de força major.

Les persones en aquest tipus de situacions han de ser incloses en l'ERTO que els serà d'aplicació en el moment en què siguin donades d'alta o se'ls acabi el permís, moment en què seran afectades per l'ERTO. Fins llavors l'empresa ha de seguir abonant la nòmina sense possibilitat de deducció de cap concepte.

Si, s'han d'incloure en l'expedient d'ERTO en la mesura que s'hagin d'afectar per no poder continuar amb la prestació del seu treball per falta de mesures flexibilitzadores i per causes del Real Decret d'estat d'alarma i el Real Decret-Llei 8/2020.

L'acolliment a un procediment de suspensió temporal per causa de força major obliga a mantenir l'ocupació de les persones treballadores per un termini mínim de 6 mesos posteriors a la represa de l'activitat. (Disposició addicional sisena del RDL 8/2020).

Sí, però afectant únicament a les persones treballadores que presten serveis per compte aliena.

Els contractes bonificats i/o subvencionats quedaran afectats per l'ERTO suspensiu i no extintiu. Si el període de suspensió finalitza dintre del període subvencionable/bonificable el contracte seguirà en aquesta condició fins al terme de la subvenció/bonificació.

Els terminis per a la presentació de concurs de creditors i comunicació de negociacions per a aconseguir un acord extrajudicial de pagaments han quedat suspesos pel Real Decret-Llei 8/2020.

Tant si estava transcorrent un termini per a l'interessat com per l'administració, els procediments administratius estan en suspensió pel Real Decret d'estat d'alarma.

Els procediments judicials, amb l'excepció dels que són urgents per la seva pròpia naturalesa, es troben en suspensió pel Real Decret d'estat d'alarma. En el mateix sentit s'hi troben els procediments de conciliació laborals.

S'han establert mesures, amb el Real Decreto-Ley 7/2020, per a ajornar deutes tributaris (pagaments a compte d'IRPF, IVA i Impost de Societats) d'empreses i persones autònomes que no van superar, a l'exercici de 2019, la facturació de 6.010.121,04 Euros.

També s'ajornaran, màxim 6 mesos els deutes tributaris en període voluntari de pagament del 13 al 30 de maig que tinguin un import màxim de 30.000,00 Euros.

En primer lloc s'han d'observar les mesures que el servei de prevenció de riscos laborals hagi recomanat a l'empresa en funció de l'activitat que desenvolupa. Seguidament, s'han d'observar les directrius establertes pel ministeri de sanitat i en aquest sentit:

 • És indicat establir la separació d'1 a 2 metres entre els llocs de treball físics.
 • Facilitar agents desinfectants de base alcohòlica per a aconseguir una higiene estable a les mans.

La persona treballadora que es troba en situació de confinament ha de demanar la baixa per incapacitat temporal al servei públic de salut o, si escau, a les Mútues col·laboradores.

Cal recordar a la persona treballadora que presenta símptomes o que està en situació de confinament que no ha d'acudir als recintes hospitalaris i d'assistència mèdica sinó que ha d'aconseguir l'assistència mèdica trucant als números de telèfon 061 i 112.

El més recomanable és indicar que marxi al seu domicili, procedint a un aïllament preventiu, i truqui als telèfons d'assistència sanitària establerts. És recomanable identificar a aquelles persones treballadores que han pogut estar en contacte directe i estret amb la persona que presenta símptomes per a procedir de la mateixa manera.

Si la persona treballadora es nega a assistir al centre de treball amb motiu del Covid-19 es pot considerar absència justificada sense percepció de salari, o bé tractar d'oferir altres mesures de flexibilitat laboral (bossa d'hores, permís retribuït). Els treballadors que presten els seus serveis en centres de treball no afectats per ordre de tancament han d'acudir al seu lloc de treball. En el cas que no vulguin anar a treballar o no s'arribi a un acord se'ls podrà aplicar una absència justificada sense percepció de salari.

No es poden imposar les vacances unilateralment per part de l'empresari/a, s'ha d'arribar a pacte amb la persona treballadora. Però en cap cas es pot considerar una mesura flexibilitzadora.

Oficialment no existeix obligació d'acreditar el desplaçament a les forces i cossos de seguretat, però en vista de la pràctica que s'està duent a terme des de PIMEC hem elaborat un model de certificat per a justificar el desplaçament per raó de treball. El podeu trobar aquí.

Poden seguir amb la seva activitat en tant que se'ls garanteixi la seva seguretat en la salut i, si es cau, es posi a la seva disposició els equipaments i medis de protecció i higiene.

Davant la situació d’emergència internacional declarada per l'Organització Mundial de la Salut com a conseqüència de la propagació del coronavirus, i per tal de donar resposta a les situacions de complexa gestió de temàtica laboral, les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir en la mesura del possible l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.

Per aquest motiu, es recomana l'elaboració d’un Protocol d’actuació laboral intern, en el que s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.

Respecte a les mesures a prendre amb la plantilla, és recomanable recordar a les persones treballadores les mesures de protecció individual del Ministeri de Sanitat, així com el procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2)

Així mateix, es recorda que el 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta situació implica, a efectes laborals:

 • Declaració d’estat d’alarma a tot el territori nacional, durant un període de 15 dies naturals.
 • Limitació de la llibertat de circulació de les persones durant la vigència de l’estat d’alarma, estant permès el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
 • Es suspèn l’apertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equipaments tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.  La permanència a aquests establiments ha de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de productes als establiments.
 • Suspensió de les apertures de museus, arxius, biblioteques, així com tots els locals i establiments que desenvolupin espectacles públics, activitats esportives i d’oci indicats a l’annex del Reial decret. També es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis d’entrega a domicili.
 • Es suspenen els terminis previstos a les lleis processals per totes les ordres jurisdiccionals, iniciant-se de nou els terminis un cop perdi la seva vigència el Reial decret. Aquesta interrupció no serà d’aplicació en els supòsits de conflicte col·lectiu de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

En l’actualitat, el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, que depèn de la Direcció General de Salut pública, Qualitat i Innovació (Ministeri de Sanitat), ha determinat el seu Procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), actualitzat en data 27 de febrer de 2020, que es consideren casos en investigació del SARS-CoV-2 els que compleixen algun d’aquests criteris:

 • Persona amb quadre clínic compatible amb infecció respiratòria aguda (tos, febre, dispnea) de qualsevol gravetat i que en els 14 dies previs a l’inici dels símptomes hagi estat en una de les àrees amb evidència de transmissió comunitària (les quals es poden consultar al present enllaç) o que hagi estat en contacte estret amb un cas probable o confirmat.
 • Persona hospitalitzada per infecció respiratòria aguda amb criteris de gravetat, en què s’hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses.

Així mateix, l’esmentat procediment preveu que el virus SARS-CoV-2 es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions de pacients infectats. També es poden transmetre per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin.

Per tant, no s’ha pogut determinar que el virus es transmeti a través del contacte per objectes i, en conseqüència, no s’ha decretat cap mesura específica en referència als objectes/materials provinents d’aquestes regions, per la qual cosa, de moment i fins que no hi hagi cap novetat, s’ha de seguir actuant amb normalitat, tenint en consideració les mesures preventives establertes a l’ordenament jurídic, contingudes al Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina.

És important que les empreses implementin mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i proporcionant mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials).

Actualment, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha emès el Criteri 2/2020, en virtut del qual es preveu que els períodes d’aïllament preventiu a què siguin sotmeses les persones treballadores com a conseqüència del virus SARS-CoV-2 seran considerats com una situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna.

Per tant, si una persona treballadora ha estat a una regió mundial amb alta incidència/afectació del virus o ha estat en contacte amb algú que tingui els símptomes, la persona treballadora ha de romandre al seu domicili i posar en coneixement de les Autoritats Competents aquesta circumstància (a Catalunya, telèfon 061).

Per últim, les Autoritats Sanitàries no preveuen l’obligació de prendre cap mesura de prevenció específica per a aquelles persones que no tinguin obligació d’estar en situació d’aïllament. 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC) o al 936 061 500 (per a no socis).


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de cookies.