La FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA, RESTAURACIÓ i TURISME, la FIHRT,  ostenta la representació col•lectiva dels Gremis i Associacions professionals i d’empresaris que en formen part.

L’objecte del FIHRT, fixat estatutàriament, resulta la coordinació de l’acció de totes cadascuna de les associacions que hi formen part, ostentant la seva representació en la gestió i defensa dels seus interessos comuns.

Les finalitats primordials de la FIHRT són, entre d’altres:

  • la coordinació de l’acció de totes i cadascuna de les associacions que hi formen part, ostentant la seva representació en la gestió i defensa dels seus interessos comuns;
  • fomentar i desenvolupar quantes activitats siguin necessàries per al compliment de les seves finalitats i tendents a beneficiar als Gremis i Associacions d’empresaris i professionals, i per extensió, als agremiats de cadascuna d’aquestes entitats jurídiques amb personalitat jurídica pròpia;
  • informar als Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats i representar-los en quantes gestions es relacionin amb les actuacions que desenvolupin;
  • establir i mantenir contacte i relacions amb els Organismes públics que tinguin competència o estiguin relacionats amb les activitats d'Hostaleria, Restauració o similars assessorant-los i col•laborant amb ells en totes les actuacions que puguin resultar beneficioses per als Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats a la FIHRT;
  • defensar els interessos i drets professionals col•lectius i legítims dels seus associats i dels professionals i empresaris que aquests representen, així com defensar als Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats de qualsevol mena d´intrusisme o competència deslleial per part d’altres Associacions o Gremis, professionals, etc.;
  • intervenir davant les diferents Administracions Públiques i Organismes, tant Públics com Privats, en defensa dels interessos dels Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats a la FIHRT, en particular, i de la pròpia Federació com a col•lectiu;
  • fomentar l'esperit d'unió entre els seus associats, per a contribuir a la millor defensa dels seus interessos, així com promoure tant una millor formació professional dels agremiats als diferents Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats al FIHRT, com dels seus treballadors, millorant així la qualitat del servei ofert;
  • i exercint l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència d’altre part lligada al titular del dret per una relació de servei i front a la que s’exercita, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de negociació col.lectiva laboral, d’adopció de mesures de conflictes col.lectius i individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions Públiques Laborals.