Convocatòria assemblea general extraordinaria Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú

D’acord amb allò que preveuen els Estatuts socials, em complau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària de l’entitat, que tindrà lloc el proper dia 27 de març de 2023 a la seu del Gremi (Rasa del Miquelet, 16), a les 17.00 h. i amb l’ordre del dia que s’acompanya.

La Convocatòria es realitza en el termes disposats en l’article 21 dels Estatuts, i serà publicada a la web del gremi, www.gremivng.com i xarxes socials de l’Entitat, celebrant-se amb l’antelació fixada estatutàriament, de 7 dies naturals.

Em permeto recomanar-vos que, davant la improbabilitat que s’obtingui el quòrum necessari per a la constitució vàlida de l’Assemblea en la primera convocatòria, assistiu en l’horari previst per a la segona, tot i que en aquesta ocasió us demanem que vingueu entre 10 i 15 minuts abans per evitar una excessiva concentració de persones en el moment d’acreditar-se.

L´ Ordre del Dia a tractar a l´Assemblea Extraordinària, a proposta de la Junta Rectora, serà el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Presentació de la Memòria 2022 del Gremi
  2. Presentació i aprovació dels comptes del Gremi, corresponent a l’exercici 2022
  3. Ratificació del pressupost del 2023 aprovat per Junta
  4. Modificació Estatuts: Afegir una lletra d) a l’article 5, Finalitats, en el següent sentit “g) millorar la sostenibilitat i/o la promoció d’una alimentació saludable i sostenible.(…)”
  5. Eleccions a la presidència del Gremi d’Hostaleria de Vilanova.
  6. Designació del nou President i de la nova Junta Rectora
  7. Precs i preguntes

La Documentació relativa als Acords a adoptar pels agremiats, es troba a la seva disposició, amb caràcter gratuït, a la seu del Gremi.

Es posa en coneixement dels Senyors Agremiats, la possibilitat tant de nomenar a un Representant per a que assisteixi a l´Assemblea General del Gremi d’Hostaleria, de conformitat a l´establert als Estatuts Socials, havent de ser aquest, obligatòriament, associat.

Acords i votació: Correspondrà un vot per cada agremiat (és a dir, per cada establiment o persona física que es trobi compresa dins l´establert als articles dels Estatuts).

En cas de qualsevol dubte els preguem es posin en contacte amb nosaltres.